• 0230.314051
  • bogdanvoda3@yahoo.com
Descarcã aici Planul de Dezvoltare Instituțională 2011-2016

METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A,

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
1
METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE
A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A,
ÎN ANUL SCOLAR 2010-2011
I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1. – (1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea
Evaluarii Nationale care va fi sustinuta de elevii clasei a VIII-a, în anul scolar
2010-2011.
(2) Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a este un examen national si
reprezinta modalitatea de evaluare externa sumativa a competentelor dobândite
pe parcursul învatamântului gimnazial.
Art. 2. – (1) Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, într-o singura sesiune.
(2) Atât candidatii proveniti din învatamântul de stat, cât si cei din învatamântul
particular au dreptul sa sustina Evaluarea Nationala fara taxa.
Art. 3. În sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni:
– asistent – cadru didactic de alta specialitate decât cea la care se sustine proba,
cu atributii de supraveghere în salile în care se desfasoara proba scrisa;
– borderou de evaluare – document-tip în care se înregistreaza, conform
baremului de evaluare si de notare, punctajul alocat fiecarui raspuns, defalcat
unitar la nivel de disciplina, în cadrul centrului zonal de evaluare;
– catalogul Evaluarii Nationale – document informatizat, instituit la nivelul
unitatii de învatamânt, care cuprinde datele de identificare a elevilor si notele
obtinute de acestia la Evaluarea Naionala si care este utilizat la crearea bazei de
date pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a. Pentru
oficializarea documentului, se realizeaza doua copii în forma tiparita, semnate de
presedintele comisiei din centrul zonal de evaluare, de secretar si de profesorii
evaluatori;
– centru de comunicare – unitate de învatamânt desemnata de inspectoratul
scolar judetean/ al municipiului Bucuresti în vederea preluarii si a transmiterii
variantelor de subiecte extrase pentru Evaluarea Nationala;
– Evaluare Nationala – examen national organizat în anul scolar 2010-2011,
pentru elevii din clasa a VIII-a, constând în sustinerea unor probe scrise, fiecare
cu durata de 120 de minute, care se desfasoara la datele prevazute în Calendarul
de desfasurare a Evaluarii Nationale;
– nota finala – nota calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara
rotunjire, a notelor acordate de profesorii evaluatori. Aceasta nota este cea care
se va lua în calcul pentru media generala la Evaluarea Nationala.
– persoana de contact – cadru didactic/ cadru didactic auxiliar/ alta categorie
de salariati încadrati cu norma de baza pe un post/ catedra într-o unitate de
învatamânt, cu studii de specialitate în domeniul informatica/ statistica/
calculatoare etc. sau posesoare ale unor certificate recunoscute CISCO sau
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
2
ECDL, desemnata de inspectoratul scolar general în vederea preluarii/
transferului variantei de subiecte în centrul de comunicare;
– profesor evaluator – cadru didactic desemnat pentru evaluarea probelor scrise,
abilitat în domeniul evaluarii, prin programul acreditat propus de CNCEÎP –
„Dezvoltarea competentelor de evaluare ale cadrelor didactice”, prin cursuri
organizate de Casa Corpului Didactic sau de alte organisme abilitate în formare
profesionala sau având experienta în evaluare;
– responsabil cu activitatea de comunicatii virtuale – informatician desemnat
prin decizia inspectorului scolar general care are în atributii gestionarea
transferului de date si de subiecte pentru Evaluarea Nationala la nivelul
inspectoratului scolar si care acorda consultanta si sprijina activitatea
persoanelor de contact din centrele de comunicare.
II. COORDONAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII EVALUARII NATIONALE
Art. 4. – (1) Coordonarea pe plan national a organizarii si a desfasurarii Evaluarii
Nationale este asigurata de MECTS, prin Comisia Nationala de Organizare a
Evaluarii Nationale care se constituie, la începutul anului scolar, prin ordin al
ministrului si care functioneaza în cadrul MECTS.
(2) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se constituie comisia judeteana/a
municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale, numita în continuare
comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti.
(3) În fiecare unitate de învatamânt în care sunt scolarizati elevi în clasa a VIII-a,
se constituie si functioneaza o comisie responsabila pentru organizarea si
desfasurarea, la nivelul unitatii de învatamânt, a Evaluarii Nationale, numita în
conformitate cu prezenta metodologie si coordonata de catre un presedinte. Elevii
din mediul rural care provin din unitati de învatamânt cu mai putin de 10 elevi la
clasa a VIII-a, se arondeaza la scolile coordonatoare.
(4) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti poate decide organizarea
probelor evaluarii nationale în centre de examen, la care se arondeaza mai multe
unitati de învatamânt. În acest caz, prevederile referitoare la comisiile din
unitatile de învatamânt se aplica pentru comisiile din centrele de examen, iar
comisia judeteana va lua masurile care se impun pentru asigurarea
transportului absolventilor clasei a VIII-a la centrele de examen situate în alta
localitate.
(5) Pentru evaluarea lucrarilor scrise de la Evaluarea Nationala, se constituie
centre zonale de evaluare, în care functioneaza comisii numite de comisia
judeteana/a municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile din prezenta
metodologie.
(6) Coordonarea activitatii în centrele de contestatii este asigurata de comisia
judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, numita de comisia
judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale.
Art. 5. (1) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale, numita în
continuare Comisia Nationala, se compune din:
– presedinte – secretar de stat din MECTS, responsabil cu învatamântul
preuniversitar;
– vicepresedinti – directorul general al Directiei Generale Educatie si Învatare pe
Tot Parcursul Vietii, directorul general al Directiei Generale Învatamânt în
Limbile Minoritatilor, Relatia cu Parlamentul si Partenerii Sociali, directorul
Centrului National de Evaluare si Examinare;
– secretar – un consilier din cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare;
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
3
– 4-6 membri – directori, sefi de serviciu, inspectori generali din MECTS,
consilieri din cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare.
(2) Componenta Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale se aproba
prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la
începutul anului scolar.
Art. 6. Comisia Nationala are urmatoarele atributii:
(1) publica, la începutul anului scolar, calendarul si metodologia de organizare si
desfasurare a Evaluarii Nationale, precum si programele pentru Evaluarea
Nationala;
(2) organizeaza stagii de instruire pentru presedintii comisiilor judetene/a
municipiului Bucuresti;
(3) stabileste numarul variantelor de subiecte pentru Evaluarea Nationala, din
care se extrag, prin tragere la sorti, subiectul de examen si subiectul de rezerva;
(4) decide, în cazuri justificate, folosirea subiectului de rezerva;
(5) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul efectiv al extragerii
variantei pentru Evaluarea Nationala pâna în momentul în care aceasta devine
publica, prin completarea unui angajament în acest sens, depus la CNEE;
(6) publica pe site-ul oficial, dupa finalizarea fiecarei probe scrise a Evaluarii
Nationale, varianta de subiecte extrasa si baremul de evaluare si de notare
pentru disciplina corespunzatoare;
(7) coordoneaza organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale la nivel national;
(8) controleaza modul în care îsi desfasoara activitatea comisiile judetene/ a
municipiului Bucuresti,comisiile din unitatile de învatamânt, comisiile din
centrele zonale de evaluare si comisiile de contestatii;
(9) poate decide evaluarea lucrarilor dintr-un judet în altul;
(10)decide reevaluarea unor lucrari, în vederea monitorizarii calitatii evaluarii
lucrarilor si pentru stabilirea unor eventuale masuri, la nivel national sau
judetean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obtinute initial de
catre elev;
(11)decide delegarea unor reprezentanti ai Comisiei Nationale, pentru
monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul Evaluarii Nationale;
(12)stabileste modalitatile de raportare de catre comisiile judetene/ a
municipiului Bucuresti si de centralizare a datelor;
(13)analizeaza desfasurarea si rezultatele Evaluarii Nationale, în baza rapoartelor
transmise de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti si de catre delegatii
comisiei nationale si prezinta concluziile conducerii MECTS;
(14)poate dispune începerea imediata a procedurilor prevazute de lege pentru
cercetarea faptelor si, dupa caz, pentru sanctionarea persoanelor care încalca
prevederile prezentei metodologii;
(15) poate decide suspendarea, pe o perioada de 1-5 ani, a dreptului de
participare în comisiile de Evaluare Nationala din sesiunile urmatoare a cadrelor
didactice care nu si-au îndeplinit în mod corespunzator atributiile în organizarea
si desfasurarea examenului, atributii stabilite prin ordine, decizii si/sau prin
prezenta metodologie;
(16)propune ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului modificari
si completari la calendarul si la metodologia de organizare si desfasurare a
Evaluarii Nationale.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
4
Art. 7. – (1) Comisia Nationala poate delega reprezentanti pe lânga comisiile
judetene/a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din
cadrul Evaluarii Nationale.
(2) Delegatul Comisiei Nationale are urmatoarele atributii:
a) controleaza respectarea prezentei metodologii de catre comisia judeteana/a
municipiului Bucuresti, de catre comisiile din unitatile de învatamânt, de catre
comisiile din centrele zonale de evaluare si de catre comisia judeteana/a
municipiului Bucuresti de contestatii, inspecteaza unitatile de învatamânt în
care se organizeaza probe în cadrul Evaluarii Nationale si centrele zonale de
evaluare;
b) îndruma comisiile judetene/a municipiului Bucuresti în privinta organizarii si
desfasurarii Evaluarii Nationale;
c) propune comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale
schimbari în componenta comisiilor, atunci când constata nerespectarea
metodologiei sau disfunctii în organizarea si desfasurarea examenului;
d) în cazul în care constata abateri ale persoanelor implicate în organizarea si
desfasurarea Evaluarii Nationale, reprezentantul Comisiei Nationale poate
propune comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale
masuri de sanctionare a cadrelor didactice în cauza sau suspendarea posibilitatii
de a se organiza, în anul scolar urmator, centru de examen în unitatea scolara
respectiva;
e) întocmeste un raport pe care îl înainteaza Comisiei Nationale.
Art. 8. – (1) Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti se compun din:
– presedinte – inspectorul scolar general sau un inspector scolar general adjunct;
– 1-2 secretari – inspectori scolari de specialitate, directori, informaticieni sau
cadre didactice cu abilitati în operarea pe calculator;
– membri – 1-3 inspectori scolari pentru ariile curriculare din care fac parte
disciplinele la care se sustine Evaluarea Nationala; în municipiul Bucuresti pot fi
numiti suplimentar 1-2 membri pentru fiecare sector;
– responsabilul cu activitatea de comunicatii virtuale – un informatician din
cadrul inspectoratul scolar judetean/ al municipiului Bucuresti.
(2) În judetele în care se sustin probe în limbile minoritatilor nationale, din
comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti face parte si inspectorul care
coordoneaza învatamântul cu predare în limbile minoritatilor nationale.
(3) Componenta nominala a acestor comisii se aproba prin decizia inspectorului
scolar general, cel mai târziu pâna la data de 15 octombrie.
(4) În cazul în care nici inspectorul scolar general si nici un inspector scolar
general adjunct nu pot fi nominalizati în functia de presedinte al comisiei
judetene/a municipiului Bucuresti, din motive obiective, inspectorul scolar
general nominalizeaza pentru functia mentionata un inspector cu experienta în
organizarea examenelor nationale, cu acordul Comisiei Nationale.
Art. 9. Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
(1) nominalizeaza unitatile de învatamânt din mediul rural care sunt arondate
altor unitati de învatamânt;
(2) stabilesc centrele de comunicare;
(3) transmit toate informatiile necesare organizarii Evaluarii Nationale în conditii
optime, catre unitatile de învatamânt în care se organizeaza Evaluarea Nationala,
catre centrele zonale de evaluare, precum si catre unitatile de învatamânt
desemnate drept centre de comunicare;
(4) raspund de organizarea si de desfasurarea Evaluarii Nationale în conditiile
stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul judetului/ municipiului Bucuresti;
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
5
(5) raspund de solutionarea problemelor de finantare a actiunilor legate de
organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale;
(6) coordoneaza dotarea scolilor cu logistica necesara pentru buna desfasurare a
Evaluarii Nationale – copiatoare în stare de functionare, care sa permita
multiplicarea subiectelor pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, consumabile;
(7) asigura confectionarea stampilelor-tip pentru centrele zonale de evaluare
pentru Evaluarea Nationala, cu urmatorul continut: “Evaluare Nationala 2011–
C.Z.E”. Stampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm si nu vor fi
numerotate;
(8) primesc de la unitatile de învatamânt propunerile de cadre didactice care
doresc sa participe în comisiile pentru Evaluarea Nationala, pâna la data de 15
aprilie;
(9) propun Consiliului de administratie al inspectoratului scolar componenta
comisiilor din unitatile de învatamânt si din centrele zonale de evaluare,
respectând principiile competentei în evaluare si al compatibilitatii;
(10) numesc persoanele care fac parte din comisiile pentru Evaluarea Nationala,
prin decizie a inspectorului scolar general, cu 48 de ore înainte de data stabilita
pentru Evaluarea Nationala;
(11) deleaga inspectori scolari de specialitate, reprezentanti ai comisiei judetene/
a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul
Evaluarii Nationale;
(12) se adreseaza, în scris, directiilor judetene de sanatate, pentru a asigura
prezenta personalului medical în fiecare unitate scolara în perioada desfasurarii
Evaluarii Nationale, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica,
operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., în scopul asigurarii conditiilor
corespunzatoare pentru desfasurarea evaluarii;
(13) solicita organelor Ministerului Administratiei si Internelor, de politie si de
jandarmerie, de la nivel judetean, primariilor, asigurarea prezentei politistilor din
politia comunitara sau a jandarmilor la sediul comisiei judetene si la centrele
zonale de evaluare, pentru paza lucrarilor scrise, pentru pastrarea ordinii publice
la unitatile de învatamânt si la centrele zonale de evaluare. Prezenta acestora va
fi solicitata si pentru transportul lucrarilor scrise de la unitatile de învatamânt la
centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele
de contestatii si invers;
(14) transmit o nota scrisa de atentionare catre furnizorii locali, care distribuie
servicii Internet, astfel încât în zilele si în intervalul orar destinat transmiterii
variantei de subiecte pentru Evaluarea Nationala, sa fie evitate disfunctionalitatile
tehnice;
(15) asigura o solutie de rezerva, la nivelul centrului de comunicare, în cazul în
care vor exista probleme tehnice sau speciale, conform planului pentru situatii
speciale, elaborat la nivelul inspectoratului scolar judetean/ al municipiului
Bucuresti;
(16) verifica, în centrele de comunicare, prin inspectori sau prin reprezentanti
delegati, asigurarea solutiei de rezerva pentru transfer/ preluarea variantei de
subiecte pentru Evaluarea Nationala – dial-up, în cazul în care vor exista
probleme tehnice cu operatorul de Internet;
(17) realizeaza instruirea presedintilor comisiilor din unitatile de învatamânt si
din centrele zonale de evaluare cu privire la desfasurarea Evaluarii Nationale, cu
cel mult 48 de ore înaintea declansarii activitatilor specifice fiecarei comisii;
(18) coordoneaza activitatile de preluare si de transmitere a subiectelor si a
baremelor pentru Evaluarea Nationala catre unitatile de învatamânt;
(19) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pâna în
momentul terminarii probei;
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
6
(20) opereaza, în situatii justificate, schimbari ale membrilor comisiilor din
unitatile de învatamânt si din centrele zonale de evaluare;
(21) transmit Comisiei Nationale, în cel mai scurt timp posibil, situatiile speciale
din ziua respectiva si solicita, în cazuri justificate, subiecte de rezerva;
(22) sesizeaza imediat Comisiei Nationale orice situatie a carei rezolvare nu este
prevazuta în metodologie sau care depaseste atributiile specificate de metodologie
pentru comisiile judetene/a municipiului Bucuresti;
(23) transmit Comisiei Nationale situatii statistice, în conformitate cu modul de
raportare si termenele solicitate de catre aceasta;
(24) preiau cataloagele electronice ale Evaluarii Nationale de la comisiile din
unitatile de învatamânt, pentru a constitui baza de date în vederea admiterii
elevilor în ciclul inferior al liceului;
(25) decid reevaluarea unor lucrari, în vederea monitorizarii calitatii evaluarii
lucrarilor si pentru stabilirea unor eventuale masuri, la nivel national sau
judetean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obtinute initial de
catre candidatul în cauza;
(26) pot decide suspendarea, pe o perioada de 1-5 ani, a dreptului de participare
în comisiile de Evaluare Nationala din sesiunile urmatoare a cadrelor didactice
care nu si-au îndeplinit în mod corespunzator atributiile în organizarea si
desfasurarea examenului, atributii stabilite prin ordine, decizii, proceduri si/sau
prin prezenta metodologie;
(27) elaboreaza si transmit Comisiei Nationale, în termen de 10 zile de la
încheierea Evaluarii Nationale, rapoarte privind organizarea si desfasurarea
acesteia.
Art.10. (1) Comisiile din unitatile de învatamânt se compun din:
– presedinte – directorul sau directorul adjunct al unitatii de învatamânt;
– membri – 1-3 cadre didactice din unitatea de învatamânt. În situatia în care, în
unitatea de învatamânt, se sustin probe redactate într-o limba a minoritatilor, cel
putin unul din membrii comisiei trebuie sa fie bun cunoscator al limbii
respective;
– persoana de contact – responsabila cu transferul variantelor de subiecte si
bareme, numai pentru acele unitati de învatamânt desemnate ca centre de
comunicare;
– asistenti;
(2) Persoana de contact este informaticianul unitatii de învatamânt sau un alt
cadru didactic cu competente avansate de utilizare a calculatorului.
(3) Asistentii sunt cadre didactice care nu au rude sau afini pâna la gradul al IVlea
printre candidatii care participa la respectiva sesiune a Evaluarii Nationale,
provenind, de regula, din unitatea de învatamânt.
(4) În situatii exceptionale, bine justificate, în care nu poate fi asigurata
supravegherea cu cadre didactice, pot fi nominalizate ca asistenti persoane care
îndeplinesc functii didactice auxiliare.
Art. 11. Comisiile din unitatile de învatamânt au urmatoarele atributii:
(1) raspund de organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale în unitatea de
învatamânt, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii si a celorlalte
prevederi legale;
(2) elaboreaza documentele necesare pentru înscrierea candidatilor la Evaluarea
Nationala si pentru desfasurarea probelor Evaluarii Nationale;
(3) asigura înscrierea candidatilor la Evaluarea Nationala;
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
7
(4) elaboreaza catalogul Evaluarii Nationale si îl completeaza cu datele de
identificare a unitatii de învatamânt, cu numele, initiala tatalui, prenumele
elevilor, cu numele disciplinelor la care acestia sustin probe;
(5) asigura conditiile tehnice necesare procesului de transfer/ preluare/
multiplicare a variantei de subiecte extrase, în cazul în care unitatea a fost
desemnata drept centru de comunicare;
(6) asigura numarul optim de sali în care se sustin probele, astfel încât elevii sa
fie asezati câte unul în banca si le pregatesc pentru examen, în sensul prevazut
de prezenta metodologie;
(7) repartizeaza candidatii pe sali, în ordine alfabetica, si afiseaza, pe usa fiecarei
sali, lista nominala cu elevii, precum si prevederile metodologiei care îi
informeaza pe acestia ca patrunderea în sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace
electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag
dupa sine eliminarea din sala si acordarea notei 1(unu) la lucrarea respectiva;
(8) asigura existenta, în numar suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea
variantei de subiecte;
(9) asigura, sub coordonarea presedintelui comisiei judetene, numarul
corespunzator al colilor tipizate si consumabilelor necesare bunei desfasurari a
Evaluarii Nationale;
(10)realizeaza, sub semnatura, instruirea asistentilor cu privire la desfasurarea
Evaluarii Nationale;
(11)stabilesc în fiecare dimineata, prin tragere la sorti, repartizarea asistentilor în
sali, tinând cont ca aceeasi asistenti nu pot supraveghea, la probe diferite,
aceeasi clasa;
(12) predau asistentilor, în fiecare dimineata, fisa de atributii;
(13)întocmesc borderoul de predare/primire în care semneaza elevii pentru a
confirma numarul de pagini ale lucrarii elaborate;
(14)asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pâna în
momentul terminarii probei;
(15)multiplica varianta de subiecte într-un numar egal cu numarul elevilor si
asigura distribuirea variantei de subiecte extrase, în plicuri sigilate, la fiecare
clasa, în numar egal cu numarul elevilor din clasa respectiva;
(16)aplica stampila scolii peste coltul închis si lipit al lucrarii, fara a semna
lucrarea, înainte de iesirea primului elev din sala în care se sustine proba;
(17)iau masuri pentru ca în spatiile în care se desfasoara Evaluarea Nationala, sa
nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/a municipiului
Bucuresti sau neprevazute de prezenta metodologie;
(18) primesc de la asistenti, cu proces-verbal, lucrarile de evaluat;
(19)raspund de asigurarea securitatii si a integritatii lucrarilor scrise, pe perioada
în care ele se afla în unitatea de învatamânt;
(20)asigura, prin presedinte, însotit de un membru al comisiei, transportul în
deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a
lucrarilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si
cu denumirea disciplinelor la care au sustinut probele;
(21)primesc de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin presedinte si
un membru al comisiei, catalogul electronic cu notele obtinute de candidati si
doua exemplare, în forma tiparita, stampilate si semnate, ale catalogului
electronic;
(22)afiseaza notele obtinute la Evaluarea Nationala, în loc vizibil;
(23)primesc eventualele contestatii;
(24)transmit comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidatilor care
contesta notele obtinute la evaluarea initiala;
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
8
(25)preiau, prin delegat, de la centrul zonal de evaluare, o copie a procesuluiverbal
în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii;
(26)completeaza catalogul Evaluarii Nationale cu notele rezultate în urma
reevaluarii lucrarilor ale caror note au fost contestate;
(27)afiseaza notele obtinute la lucrari, în urma rezolvarii contestatiilor, în loc
vizibil;
(28)comunica imediat comisiei judetene/a municipiului Bucuresti orice situatie
speciala sau încalcare a prevederilor legale;
(29)asigura pastrarea documentelor Evaluarii Nationale în arhiva unitatii de
învatamânt, timp de doi ani;
(30)elaboreaza si transmit comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, în
termen de trei zile de la încheierea activitatii în unitatea de învatamânt, rapoarte
privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale.
Art. 12. (1) Comisiile din centrele zonale de evaluare se compun din:
– presedinte – un inspector, director sau cadru didactic cu spirit organizatoric si
experienta în organizarea examenelor nationale;
-1-2 secretari – cadre didactice cu abilitati în operarea pe
calculator/informaticieni;
– membri – 1-5 profesori, de regula având gradul didactic I sau II, cu abilitati în
operarea pe calculator;
– profesori evaluatori pentru fiecare disciplina de examen la care se desfasoara
probe scrise.
(2) În functie de numarul de lucrari, în centrul zonal de evaluare, pot fi
propusi mai multi secretari în comisie, de regula câte un secretar la 1000 de
lucrari.
(3) Numarul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe
discipline, va fi stabilit în functie de numarul lucrarilor scrise care trebuie
evaluate în centrul respectiv, prevazând, de regula, 100 de lucrari pentru fiecare
pereche de profesori evaluatori.
(4) La centrele zonale de evaluare unde se evalueaza lucrari elaborate în
limbile minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie
cunoscator al limbii respective.
(5) Profesorii evaluatori sunt cadre didactice având ca specialitate una din
disciplinele care se evalueaza în examen, care nu au rude sau afini pâna la
gradul al IV-lea printre candidatii care participa la respectiva sesiune a Evaluarii
Nationale, selectionati din alte unitati scolare decât cele din care provin
candidatii arondati centrelor.
Art. 13. Comisia din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:
a) primeste, în zilele în care se sustin probe scrise, cu proces-verbal semnat de
presedinte si de secretar/un membru, lucrarile scrise aduse de delegatii de la
fiecare unitate de învatamânt arondata, spre a fi evaluate;
b) asigura securitatea si integritatea lucrarilor scrise, pe perioada în care acestea
se afla în centrul zonal de evaluare;
c) asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la
care se sustin probe, cu scopul de a asigura unitatea de aplicare a baremului de
evaluare si de notare;
d) asigura evaluarea lucrarilor scrise, respectând baremul de evaluare si notare,
precum si prevederile prezentei metodologii;
e) înregistreaza, în catalogul electronic, notele la fiecare proba scrisa, pentru
fiecare candidat arondat centrului;
f) calculeaza mediile generale si le înregistreaza în catalogul electronic;
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
9
g) preda, prin presedinte si un secretar, cu proces-verbal, catalogul electronic si
doua exemplare din forma tiparita a catalogului electronic completat, semnat de
profesorii evaluatori si stampilat, catre delegatii unitatii de învatamânt;
h) primeste, de la delegatii unitatilor de învatamânt arondate centrului zonal de
evaluare, cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;
i) transmite catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, în
deplina siguranta, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost
contestate, în vederea reevaluarii acestora;
j)primeste, de la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii,
lucrarile scrise care au fost reevaluate si o copie a procesului-verbal cuprinzând
deciziile acesteia;
k) transmite catre delegatul unitatii de învatamânt o copie a procesului-verbal în
care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii;
l) preda cu proces-verbal, prin presedinte si secretar, lucrarile scrise,
borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen, catre
directorul unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare.
III. DISCIPLINELE LA CARE SE SUSTINE EVALUAREA NATIONALA
Art. 14. Disciplinele la care se sustin probe pentru Evaluarea Nationala pentru
elevii clasei a VIII-a sunt urmatoarele:
a) Limba si literatura româna;
b) Limba si literatura materna – pentru elevii apartinând minoritatilor nationale
care au urmat cursurile gimnaziale în limba materna;
c) Matematica.
IV. ELABORAREA SUBIECTELOR
Art. 15. – (1) Subiectele pentru Evaluarea Nationala se elaboreaza în cadrul
Centrului National de Evaluare si Examinare, tinând seama de urmatoarele
cerinte:
a) sa fie formulate clar, precis si în stricta concordanta cu programele pentru
Evaluarea Nationala;
b) sa aiba un nivel mediu de dificultate;
c) sa permita rezolvarea în 120 de minute.
(2) Modalitatea de transmitere a subiectelor la unitatile de învatamânt în care se
desfasoara Evaluarea Nationala va fi reglementata printr-o procedura separata.
(3) Baremul de evaluare si de notare pentru fiecare subiect se elaboreaza în
cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare si se posteaza pe website-ul
MECTS, dupa desfasurarea probei.
(4) Elevilor apartinând minoritatilor nationale, care au urmat, conform legii, în
limba materna cursurile disciplinelor la care se sustin probe, li se asigura
subiectele de matematica atât în limba în care au studiat cât si în limba româna.
(5) CNEE va posta pe website-ul dedicat, pâna la data de 1 noiembrie 2010,
modele de subiecte si bareme pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a.
(6) Subiectele pentru Evaluarea Nationala se clasifica în categoria documentelor
secret de serviciu, din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si
pâna în momentul în care devin publice. Toate persoanele care au acces la
subiectele pentru Evaluarea Nationala vor da o declaratie în acest sens, în
conditiile legii.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
10
V. ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR
Art. 16. – (1) La Evaluarea Nationala se pot înscrie absolventii clasei a VIII-a din
seria curenta.
(2) La Evaluarea Nationala se pot înscrie si absolventi din seriile anterioare,
care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele nationale:
examenul de capacitate, testele nationale, tezele cu subiect unic sau evaluare
nationala. Candidatii din promotiile de pâna în 1998 inclusiv nu participa la
Evaluarea Naionala, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate,
în conformitate cu ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4701/2000,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 37/2001, Partea I.
(3) Elevii români care au studiat în strainatate se pot înscrie la Evaluarea
Nationala numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de
diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si
Echivalarea Diplomelor.
(4) Înscrierea candidatilor pentru Evaluarea Nationala se face la secretariatele
unitatilor de învatamânt pe care acestia le-au absolvit, numai în perioada
prevazuta în calendarul examenului, dupa cum urmeaza:
a) pentru candidatii din seria curenta, înscrierea se face, în perioada prevazuta
de calendarul examenului, de catre secretarii unitatilor de învatamânt, în
conformitate cu evidentele din scoli;
b) pentru candidatii din anii precedenti, înscrierea se face, în perioada prevazuta
de calendarul examenului, de catre secretariatul unitatii de învatamânt pe care
candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (certificat de
nastere si, dupa caz, de casatorie, un act de identitate, foaia matricola,
adeverinta din care sa reiasa anul absolvirii si faptul ca nu a participat la
examenele nationale mentionate la alin. (2)).
c) pentru candidatii din seriile anterioare, în situatia schimbarii domiciliului în
alta localitate, mentionata ca atare în buletinul/cartea de identitate a
candidatului sau a parintelui/tutorelui acestuia, candidatii se pot înscrie pentru
a sustine Evaluarea Nationala la o unitate de învatamânt, stabilita de comisia
judeteana din judetul în care se afla noul domiciliu al candidatului. În afara
acestei situatii, înscrierea în alt judet este permisa numai cu aprobarea
Comisiei Nationale, în urma unei cereri motivate si însotite de documente
doveditoare, transmise la Directia Generala Educatie si Învatare pe Tot Parcursul
Vietii.
VI. DESFASURAREA EVALUARII NATIONALE
Art. 17. – (1) Salile în care se sustine Evaluarea Nationala sunt, în prealabil,
adaptate prin:
a) amenajarea acestora, astfel încât elevii sa fie asezati câte unul în banca, în
ordine alfabetica, pe clase;
b) eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi în
elaborarea lucrarilor scrise;
c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu elevii repartizati în sala
respectiva si a prevederilor metodologiei care îi informeaza pe acestia ca
patrunderea în sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau
de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din
sala si acordarea notei 1(unu) la lucrarea respectiva;
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
11
(2) Probele scrise pentru Evaluarea Nationala încep la ora 0900, moment în care
se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, în
fiecare sala în care se sustine examenul.
(3) Accesul elevilor în sali este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de
începerea probei, respectiv pâna la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfasoara
probele scrise.
(4) Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, cadre
didactice de alta specializare decât cea corespunzatoare disciplinei la care se
sustine proba.
(5) Înaintea intrarii în sali, presedintele comisiei din unitatea de învatamânt
instruieste asistentii în legatura cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile
metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale, cu informatiile pe
care trebuie sa le furnizeze elevilor aflati în sali.
(6) Asistentii, care intra în sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de
atributii, primesc din partea presedintelui listele cu numele elevilor, procesulverbal
de predare-primire a lucrarilor scrise, hârtie tipizata pentru lucrari si
hârtie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli tipizate si numarul de coli
pentru ciorne, primite pentru fiecare sala de clasa, vor fi consemnate în procesulverbal
de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte si de
presedintele comisiei.
(7) Înainte de aducerea subiectelor în sali, asistentii vor explica elevilor modul de
desfasurare a Evaluarii Nationale si modul de completare a datelor personale pe
foaia tipizata. De asemenea, elevii sunt informati ca se interzice patrunderea în
sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar
putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc
electronic de calcul sau de comunicare si li se aduc la cunostinta consecintele
nerespectarii acestor prevederi.
(8) Elevii se aseaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, conform listelor
afisate. Fiecare elev primeste o coala de hârtie tipizata, pe care îsi scrie cu
majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, în ordinea în
care sunt trecute în actul de identitate si completeaza lizibil celelalte date de pe
coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate este lipit, dupa distribuirea
subiectelor în sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea
corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza în interiorul
portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor sunt lipite numai dupa ce
elevii au început sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atâtea coli
tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii câte le sunt necesare. Acestia
completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, în coltul
care urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se foloseste lipici sau
acelasi tip de etichete autocolante, pentru toti elevii din unitatea de învatamânt.
(9) Dupa primirea variantei de subiect extrase de Comisia Nationala, se
multiplica subiectele în numar egal cu numarul elevilor, urmând ca acestea sa fie
distribuite în sali. Comisia din unitatea de învatamânt ia toate masurile pentru a
pregati în mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel încât sa fie asigurat
în cel mai scurt timp câte un subiect pentru fiecare elev.
(10) Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri, de la
presedinte sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui elev. La încheierea
acestor operatiuni, începe rezolvarea subiectelor de catre elevi. Durata fiecarei
probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de catre
fiecare elev.
(11) Se interzice presedintelui, membrilor comisiei, asistentilor sau delegatilor
Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sa faca
modificari ale subiectelor sau ale baremelor de evaluare si de notare, sa dea
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
12
elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor sau sa le furnizeze acestora
rezolvarea subiectelor.
(12) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sala
si niciun elev nu poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza
de predarea acesteia. Elevii care nu se afla în sala în momentul distribuirii
subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala în sesiunea
respectiva. În cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea
temporara a salii, el este însotit de unul dintre asistenti, pâna la înapoierea în
sala de clasa. În aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi
prelungit.
(13) Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de
culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai
creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematica”, elevii pot sa utilizeze
instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de
calcul. Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.
(14) Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit
cu o linie orizontala. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectari
numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere –
doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte
coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti în procesul-verbal de
predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc,
mentionându-se pe ele „Anulat” si se semneaza de catre cei doi asistenti.
(15) În timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentii nu dau elevilor nicio
indicatie referitoare la rezolvarea subiectelor, nu discuta între ei si nu rezolva
subiectele. De asemenea, nu permit nici unei alte persoane sa dea candidailor
indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa furnizeze acestora materiale care
contin rezolvarea partiala sau integrala a subiectelor sau sa încalce în vreun fel
prevederile metodologiei. Unul dintre asistenti sta în fata clasei, celalalt în spatele
clasei si nu au alte preocupari în afara de supraveghere.
(16) Se interzice elevilor sa patrunda în clasa cu orice fel de lucrari: manuale,
dictionare, notite, însemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice instrument electronic de
calcul, de stocare de informatii sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor
referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasa duce la
eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca
materialele interzise au fost folosite sau nu, si la notarea cu nota 1 (unu) a
lucrarii elevului eliminat. Nerespectarea dispozitiilor mentionate poate conduce,
dupa caz, la sanctionarea asistentilor.
(17) În timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentii raspund de asigurarea
ordinii si a linistii în sala de clasa, de respectarea de catre elevi a tuturor
prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au
patruns în sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte
materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor si sa ia masurile ce
se impun. De asemenea, asistentii nu permit elevilor sa comunice în niciun fel
între ei sau cu exteriorul, sa schimbe între ei lucrarile sau ciornele si sesizeaza
presedintele comisiei asupra oricarei încalcari a prezentei metodologii.
(18) Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli în desfasurarea
Evaluarii Nationale, semnalate asistentilor de catre elevi sau sesizate de membrii
comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale ori ai comisiei
judetene/ a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate imediat presedintelui
comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun conform
prezentei metodologii. Aceste situatii sunt consemnate în procese-verbale, care se
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
13
arhiveaza împreuna cu documentele comisiei. Comisia judeteana/a municipiului
Bucuresti va fi informata, imediat, despre orice situatie speciala;
(19) În situatia în care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un elev este
eliminat din sala pentru frauda sau tentativa de frauda, presedintele marcheaza
pe lucrare, cu cerneala sau pix rosu, „frauda”, pune nota 1 (unu) si semneaza.
(20) În timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, în salile în care se desfasoara
proba scrisa au voie sa intre numai:
a) presedintele si membrii comisiei din unitatea de învatamânt;
b) persoane delegate de catre Comisia Nationala sau de catre comisia judeteana
/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea corecta a Evaluarii
Nationale.
(21) Dupa ce îsi încheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub îndrumarea
asistentilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta,
indicând pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5,
pentru pagina a treia, daca elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota
toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar
câteva rânduri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa încheierea
numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea
predarii lucrarii si a numarului de pagini.
(22) La primirea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul
de pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza
elevii, precum si în rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
(23) La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile în faza în
care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi ramân în sala
pâna la predarea ultimei lucrari.
(24) În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se
consemneaza într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa
sine eliminarea candidatului din examen. Candidatii aflati în aceasta situatie nu
vor fi notai la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele
urmatoare, vor fi mentionati în lista finala ca ”eliminati” i nu li se va încheia
media la Evaluarea Naionala.
(25)Ciornele si lucrarile anulate se strâng separat si se pastreaza în unitatea de
învatamânt.
(26) La finalizarea desfasurarii probei, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile
scrise presedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul
lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de
predare a lucrarilor scrise, daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu
cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal si daca spatiile nescrise au fost barate.
Art.18. – (1) Pe masura ce se încheie sustinerea probelor scrise, toate lucrarile
scrise se transporta si se predau, de catre presedinte, însotit de un membru al
comisiei din unitatea de învatamânt, pe baza de proces-verbal, presedintelui si
secretarului din centrul zonal de evaluare.
(2) Odata cu lucrarile de la prima proba scrisa, se preda la centrul zonal de
evaluare si catalogul electronic, completat cu datele personale ale candidatilor.
VII. EVALUAREA LUCRARILOR
Art.19. – (1) Presedintele si un secretar al comisiei din centrul zonal de evaluare
primesc, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de delegatii de la fiecare
unitate de învatamânt arondata, spre a fi evaluate.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
14
(2) Toate lucrarile primite în centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplina, sunt
amestecate de catre presedintele si secretarul comisiei, apoi sunt grupate în
pachete si numerotate de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind câte 100 de
lucrari. Pachetele de lucrari se introduc în dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare
lucrare s-a scris si numarul de ordine al dosarului/plicului.
(3) Dosarele cu lucrarile numerotate sunt predate de presedinte sau de
secretar, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati
de presedinte. Procesul-verbal contine data, ora, numele persoanelor care
predau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor
predate/preluate si numerele de ordine ale acestora.
(4) Înainte de începerea corectarii, presedintele si secretarul din centrul zonal
de evaluare au obligatia de a asigura, pentru fiecare disciplina la care se
organizeaza evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei
instruiri este de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de
evaluare si de notare. Se interzic interpretarile personale si efectuarea de
modificari în baremul de evaluare si de notare.
(5) Evaluarea lucrarilor scrise din fiecare pachet se efectueaza, pe baza
baremului de evaluare si de notare, în cadrul centrului zonal de evaluare, de doi
profesori evaluatori, care lucreaza, în mod obligatoriu, în sali separate, stabilite
de presedintele comisiei. În fiecare sala se afla cel putin trei profesori evaluatori.
Schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers se va face în
prezenta presedintelui sau a secretarului comisiei, mentionându-se datele de
identificare ale evaluatorului: numele si numerele lucrarilor corectate.
(6) Pe perioada evaluarii au voie sa intre în sali, în afara evaluatorilor însisi,
doar presedintele si secretarul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti
presedintele si secretarul centrului zonal de evaluare, reprezentantii Comisiei
Nationale, persoane delegate de catre comisia judeteana/a municipiului
Bucuresti pentru a controla desfasurarea examenului.
(7) Toate borderourile, însotite de listele cu numerele lucrarilor si cu
distributia acestora pe evaluatori se arhiveaza de catre presedintele comisiei si
vor fi puse la dispozitia Comisiei Nationale pentru sondaje si analize postexamen.
(8) Lucrarile se evalueaza si se apreciaza de fiecare evaluator, separat,
respectându-se baremele de evaluare si de notare elaborate în cadrul Centrului
National de Evaluare si Examinare. La evaluarea lucrarilor scrise, profesorii
evaluatori nu vor face sublinieri sau mentiuni pe acestea. Evaluarea pe baza
baremului se înregistreaza în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare
evaluator.
(9) Zilnic, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de
lucrari si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau,
cu proces-verbal asemanator celui de la alin. (3), presedintelui sau secretarului
comisiei, pentru a fi pastrate în dulapuri metalice, închise si sigilate.
(10) Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza în
acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt
depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de examen vor fi pastrate
separat de catre presedinte si de unul dintre membrii comisiei.
Art. 20. – (1) Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic
de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90
de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu. Dupa
evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin împartirea la 10 a punctajului
obtinut de elev, fara rotunjire, si o trece pe lucrare.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
15
(2) În cazul în care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un
punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie
aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi
profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua în calcul pentru media
de admitere în clasa a IX-a.
(3) În cazul în care diferenta între notele acordate de catre cei doi profesori
evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi
profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei, iar nota acordata de
acestia, va fi nota finala.
(4) Nota finala se trece pe lucrare si se semneaza de presedintele comisiei din
centrul zonal de evaluare.
Art. 21. – (1) Dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si
notate, acestea se deschid, în prezenta presedintelui, a secretarului, a membrilor
comisiei din centrul zonal de evaluare si a profesorilor evaluatori, iar notele finale
se înregistreaza imediat în catalogul electronic.
(2) Comisia din centrul zonal de evaluare calculeaza pentru fiecare candidat
media generala la evaluarea nationala, ca medie aritmetica, cu doua
zecimale,fara rotunjire, din notele obtinute la probe.
(3) Catalogul electronic, în forma tiparita, se preda de la centrul zonal de
evaluare la unitatea de învatamânt. Predarea-primirea se face între presedinti si
membrii comisiilor. Forma tiparita a catalogului electronic complet, în doua
exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si
semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevazuta în acest scop, si de
presedintele si secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se preda, cu
proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din unitatea
de învatamânt.
(4) Comisia din unitatea de învatamânt comunica, prin afisare la sediul unitatii
de învatamânt, rezultatele examenului.
VIII. REZOLVAREA CONTESTATIILOR
Art.22. – 1) Contestatiile la probele scrise se depun si se înregistreaza la
unitatea de învatamânt, în perioada prevazuta de calendarul Evaluarii Nationale.
(2) Presedintele comisiei din unitatea de învatamânt, împreuna cu un
membru al comisiei, primesc contestatiile si le înregistreaza.
(3) Cererile prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, însotite
de un borderou în care se precizeaza numele candidatilor si
disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia se înainteaza comisiei
din centrul zonal de evaluare, de catre un delegat al comisiei din unitatea de
învatamânt.
(4) Dupa centralizarea, în centrele zonale de evaluare, a cererilor prin care se
contesta notele obtinute la evaluarea initiala, lucrarile ale caror note initiale au
fost contestate se secretizeaza. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de
evaluare din judet, cu acelasi tip de hârtie pusa la dispozitie de comisia
judeteana/a municipiului Bucuresti.
(5) Lucrarile se înainteaza, prin delegat, comisiei judetene /a municipiului
Bucuresti de contestatii, singura în masura sa acorde o noua nota lucrarii.
Totodata, se transmite un borderou în care se mentioneaza proba de examen,
numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare
contestata.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
16
Art. 23. – (1) Comisia din centrul de contestatii judetean/al municipiului
Bucuresti se compune din:
– presedinte – inspector, director sau cadru didactic cu experienta în organizarea
examenelor;
– membri – 1-3 inspectori, directori sau cadre didactice;
– profesori evaluatori – cadre didactice de specialitate, câte doua pentru
aproximativ 100 de lucrari.
(2) Componenta comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii se
stabileste prin decizie a inspectorului scolar general.
(3) Comisia din centrul de contestatii judetean/al municipiului Bucuresti are
urmatoarele atributii:
a) primeste, prin proces-verbal semnat de presedinte si de un secretar al comisiei
din centrul zonal de evaluare, lucrarile scrise aduse de delegatii acesteia, spre a fi
reevaluate;
b) raspunde de securitatea lucrarilor scrise, pe perioada în care acestea se afla în
centrul de contestatii;
c) reevalueaza lucrarile scrise, respectând baremul de evaluare si de notare si
prevederile prezentei metodologii;
d) înregistreaza, pe lucrari si în procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare
lucrare contestata;
e) preda, prin presedinte si un membru, lucrarile scrise reevaluate, în
conformitate cu procesele-verbale de predare-primire mentionate la punctul a) si
o copie a procesului-verbal, delegatilor comisiei din centrul zonal de evaluare.
Art.24. – (1) Comisiile de contestatii judetene/ a municipiul Bucuresti
reevalueaza lucrarile primite si acorda note lucrarilor contestate, conform
baremelor de evaluare pentru probele scrise.
(2) Procedura de evaluare a lucrarilor în centrul judetean de contestatii va
respecta prevederile Art.19.
(3) Dupa terminarea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei
de contestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, în comparatie cu cele
acordate initial. În situatia în care se constata diferente de notare mai mari de
1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea initiala si cele de
la contestatii, presedintele comisiei de contestatii decide reevaluarea lucrarilor
respective de catre o alta comisie, formata din profesori cu experienta, altii decât
cei care au evaluat initial lucrarile în centrul de contestatii. Reevaluarea se va
face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectând cu strictete baremul de
evaluare si de notare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia
comisie este nota care va fi acordata de comisia de contestatii.
(4) Hotarârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii se
consemneaza într-un proces-verbal care se semneaza de catre membrii comisiei
si de presedinte.
(5) Lucrarile scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreuna cu o copie
de pe procesul-verbal. O copie a procesului verbal în care sunt consemnate
deciziile comisiei de contestatii este predata de comisia din centrul zonal de
evaluare delegatului fiecarei unitati de învatamânt care a înaintat cereri de
reevaluare a lucrarilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de
contestatii si procesul-verbal se pastreaza la sediul inspectoratului scolar
respectiv timp de doi ani.
(6) Pentru lucrarile care au primit initial o nota finala mai mica decât 9,50, nota
definitiva a lucrarii este cea acordata de comisia de contestatii, daca între nota
initiala si nota obtinuta la reevaluare este o diferenta de cel putin 0,50 puncte.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
17
Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota
definitiva a lucrarii este nota initiala, acordata în centrul zonal de evaluare.
(7) Pentru lucrarile care au primit initial o nota finala cel putin egala cu 9,50,
nota definitiva este nota acordata de comisia de contestatii, în urma reevaluarii.
(8) Nota definitiva, acordata în conformitate cu alin. (6) si (7), nu mai poate fi
modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.
(9) Comisiile din unitatile de învatamânt opereaza în catalogul electronic si în cele
doua exemplare tiparite ale acestuia schimbarile care se impun dupa aflarea
rezultatelor la contestatii, recalculeaza, dupa caz, mediile generale ale
candidatilor si rectifica în mod corespunzator rezultatul examenului.
(10) Rezultatele la contestatii se comunica celor în drept prin afisare la avizierul
unitatii de învatamânt, conform calendarului.
IX. RASPUNDEREA DISCIPLINARA
Art.25. – (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfasurare a
Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011, este
obligatorie pentru toate persoanele implicate în aceasta activitate.
(2) Încalcarea, de catre cadrele didactice, a normelor prezentei metodologii
constituie abatere disciplinara. Personalul didactic de predare-învatare, didactic
auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si de control din învatamânt,
implicat în desfasurarea Evaluarii Nationale raspunde disciplinar pentru
încalcarea îndatoririlor ce îi revin, precum si pentru încalcarea normelor de
comportare care dauneaza interesului învatamântului si prestigiului institutiei.
(3) Daca, într-o unitate de învatamânt, se constata nereguli grave în organizarea
si desfasurarea Evaluarii Nationale, Comisia Nationala sau comisia judeteana/a
municipiului Bucuresti pot decide suspendarea pentru 1-5 ani a organizarii de
examene nationale în acea unitate de învatamânt.
Art.26. – (1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter infractional, legate de
organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale, cum ar fi furnizarea solutiilor
subiectelor catre candidati, înlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari, care permit
sau favorizeaza fraudarea probei sau care au manifestari care atesta neglijenta în
îndeplinirea atributiilor ce le revin, sunt sanctionate în conformitate cu
prevederile legale. Dupa caz, Comisia Nationala sau comisia judeteana /a
municipiului Bucuresti sesizeaza în scris organele de cercetare penala.
(2) Prevederile alineatului (1) se aplica si persoanelor care au contribuit la
elaborarea sau transmiterea subiectelor/ baremelor de evaluare si de notare
pentru Evaluarea Nationala si au întreprins actiuni care au constat în divulgarea
partiala sau integrala a subiectelor/ baremelor de evaluare si de notare.
(3) În cazul în care se constata diferente mai mari de 1,5 puncte, în plus sau în
minus, între notele acordate initial si notele obtinute la contestatii sau la
reevaluarile stabilite prin prezenta metodologie, inspectoratele scolare analizeaza
situatia, pentru a stabili cauzele si eventualii vinovati pentru aceste situatii. În
cazuri justificate, se va declansa procedura de cercetare disciplinara, pentru
sanctionarea vinovatilor.
(4) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor savârsite de cadrele didactice în
timpul participarii la comisiile prevazute în prezenta metodologie sunt luate în
considerare la acordarea calificativului anual.
(5) Comisia nationala, respectiv comisiile judetene/a municipiului Bucuresti pot
decide ca persoanelor care încalca prevederile prezentei metodologii sa li se
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
18
interzica dreptul de a participa, în sesiunile ulterioare, la comisiile organizate
pentru evaluarile nationale sau la alte examene nationale.
Art.27. – În vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru
asigurarea corectitudinii desfasurarii Evaluarii Nationale, presedintii comisiilor
vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip,
cadrul didactic precizeaza ca îsi asuma responsabilitatea pentru respectarea
întocmai a prevederilor legale si ca, în cazul constatarii unor nereguli în
activitatea sa din cadrul comisiei, stie ca se vor lua masuri de sanctionare, care
pot merge pâna la excluderea din învatamânt, în functie de gravitatea abaterii, în
conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic si ale art. 292, din
Codul penal.
X. DISPOZITII FINALE
Art.28. – (1)Lucrarile scrise, borderourile originale de la Evaluarea Nationala si
documentele întocmite în centrul zonal de evaluare pentru buna desfasurare a
examenului se pastreaza în arhiva unitatii de învatamânt în care s-a organizat
centrul zonal de evaluare, pe o perioada de doi ani.
(2) Documentele întocmite în unitatea de învatamânt pentru organizarea si
desfasurarea Evaluarii Nationale se pastreaza în arhiva unitatii de învatamânt,
timp de doi ani.
(3) Cele doua exemplare ale tiparite ale catalogului se pastreaza permanent în
arhiva unitatii de învatamânt.
Art.29. – (1) Elevii surprinsi având asupra lor manuale, dictionare, notite,
însemnari, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat
sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind în timpul
desfasurarii Evaluarii Nationale, comunicând cu ceilalti elevi sau comitând alte
fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la
lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseste în acelasi mod.
(2) În situatia în care frauda este dovedita dupa evaluarea lucrarii, nota obtinuta
prin frauda se anuleaza si se înlocuieste cu nota 1 (unu).
(3) Orice abatere comisa de elevi si dovedita cu probe, se sanctioneaza conform
Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt
preuniversitar.
Art.30. – (1). Se interzice cu desavârsire colectarea sau favorizarea actiunii de
colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la elevi, de la parintii acestora
sau de la orice persoana care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca
destinatie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din
unitatile de învatamânt sau din centrele zonale de evaluare.
(2) Conducerile unitatilor de învatamânt vor lua toate masurile pentru informarea
cadrelor didactice, a elevilor si a parintilor referitor la prevederile mentionate la
alin. (1) si pentru a nu permite încalcarea acestora.
Art.31. – (1) Comisia din unitatea de învatamânt asigura conditii de egalizare a
sanselor pentru elevii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor în functie de
particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
(2) Exemple de asemenea adaptari sunt:
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
19
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la
elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de
auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) marirea cu cel mult o ora a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre
elevii cu deficiente motorii sau neuro-motorii, care îi împiedica sa scrie normal,
sau de catre cei cu deficiente vizuale grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere marite la elevii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor
corespunzatoare subiectelor afisate/prezentate vizual;
e) realizarea lucrarii pentru Evaluarea Nationala prin dictarea continutului
acesteia, de catre elevul cu deficiente, catre un profesor asistent, de alta
specialitate decât cea la care se desfasoara proba respectiva. Se interzice
profesorului asistent sa corecteze sau sa intervina în dictarea realizata de elev.
(3) Elevii cu deficiente din unitatile de învatamânt pot beneficia, dupa caz, de
prevederile punctului anterior, în baza certificatului de încadrare în gradul de
handicap sau a unei adeverinte medicale.
(4) Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti pot aproba si alte proceduri de
sustinere a probelor Evaluarii Nationale pentru elevii cu deficiente, la propunerea
comisiilor din unitatile de învatamânt, cu informarea Comisiei Nationale.
(5) În situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv,
pentru cei scolarizati la domiciliu, precum si pentru cei care sufera de boli
contagioase, comisiile judetene pot aproba sustinerea probelor Evaluarii
Nationale la locul imobilizarii, simultan cu toti elevii din tara. Aprobarea se
obtine pe baza documentului medical care atesta imposibilitatea deplasarii sau a
sustinerii probei în colectivitate si se comunica, în scris, Comisiei Nationale.
Art.32. (1) Elevii cu cerinte educative speciale, integrati în scolile de masa,
precum si cei din învatamântul special, care parcurg curriculumul scolii de
masa, sustin Evaluarea Nationala.
(2) Elevii cu cerinte educative speciale, integrati în scolile de masa, precum si cei
din învatamântul special, care parcurg curriculumul specific învatamântului
special sau care beneficiaza de adaptari curriculare, în baza planurilor de
interventie personalizata, sustin Evaluarea Nationala numai la solicitarea scrisa
a parintilor sau a întretinatorilor legali.
Art.33. – (1) La organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pot participa, la
cerere, numai în calitate de observatori, fara a avea dreptul de a interveni,
reprezentanti ai asociatiilor de parinti sau ai unor organizatii nonguvernamentale
care au activitate relevanta în domeniul educatiei.
(2) Înscrierea reprezentantilor societatii civile ca observatori, conform punctului
precedent, se face pâna la data de 1 iunie 2011, la comisia judeteana/a
municipiului Bucuresti.
(3) Participarea acestora la activitatile din unitatile de învatamânt în care se
desfasoara probele Evaluarii Nationale se face în urma aprobarii comisiei
judetene/a municipiului Bucuresti, pe baza unei adeverinte eliberate de
presedintele acesteia. Într-o unitate de învatamânt nu pot fi mai mult de doi
observatori.
(4) Presedintele comisiei le solicita observatorilor completarea unei declaratii, pe
propria raspundere, prin care acestia respecta legislatia în vigoare, prevederile
prezentei metodologii si procedurile stabilite de comisia judeteana/a municipiului
Bucureti pentru accesul observatorilor în spatiile în care se desfaoara
Evaluarea Nationala.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul scolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
20
(5) Încalcarea de catre observatori a prevederilor prezentei metodologii sau a
altor prevederi care reglementeaza buna organizare si desfasurare si
corectitudinea examenului, conduce la eliminarea din unitatea de învatamânt a
observatorului respectiv si la retragerea aprobarii de a fi admis ca observator la
Evaluarea Nationala.
Art.34. – (1) Comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti decide reevaluarea,
prin sondaj, a unui numar de lucrari relevant statistic, urmarindu-se astfel
corectitudinea respectarii baremelor de evaluare si de notare.
(2) Comisia Nationala poate decide reevaluarea, prin sondaj, a unui numar de
lucrari urmarindu-se astfel corectitudinea respectarii baremelor de evaluare si de
notare.
(3) Notele obtinute de elevi la Evaluarea Nationala nu se modifica în urma acestor
reevaluari.
(4) Pe baza raportului privind rezultatul acestor reevaluari, inspectoratul scolar
judetean/al municipiului Bucuresti ia masuri conform Statutului personalului
didactic si prezentei metodologii.
Art.35. – (1) Inspectoratele scolare analizeaza rezultatele Evaluarii Nationale,
compara aceste rezultate cu rezultatele scolare ale elevilor, pe parcursul anilor de
studiu, si prezinta public un raport referitor la rezultatele analizei efectuate.
(2) Raportul va fi însotit de un plan de actiune, care include masurile de
monitorizare, control si remediere luate pentru ameliorarea situatiei, acolo unde
acest lucru se impune.
(3) Unitatile de învatamânt care obtin rezultate necorespunzatoare la Evaluarea
Nationala vor fi monitorizate constant de inspectoratul scolar, care le va sprijini
pentru cresterea calitatii educatiei.
Art.36. – Conducerile unitatilor de învatamânt aduc la cunotina persoanelor
interesate prevederile prezentei metodologii prin urmatoarele categorii de
activitati:
a) afisarea la avizierul scolii;
b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea în colectivele de elevi ai clasei a VIII-a;
d) organizarea unor întâlniri cu parintii elevilor de clasa a VIII-a, în vederea
informarii acestora;
e) alte activitati menite a aduce la cunostinta celor interesati prevederile
referitoare la Evaluarea Nationala.