REGULAMENTUL INTERN DE FUNCTIONARE

Regulamentul Intern de Funcţionare al Școlii Gimnaziale ”Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc

 

Titlul I   Dispoziții generale:

Cap. 1 Cadrul de reglementare

Art. 1. Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale ” Bogdan Voda ” din Câmpulung Moldovenesc, fiind elaborat în concordanţă cu: prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului de Etică elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar, ale Statutului Personalului Didactic (prezent în Legea 1/2011 la Titlul IV), ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de invățământ preuniversitar – aprobat de Ordinul nr. 5115 din 15 decembrie 2014, ale Legii nr.272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Art.2. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru conducerea unității,personalul didactic de predare, personalul nedidactic și didactic auxiliar, elevi și părinți.

Art.3. Regulile de disciplină, drepturile și obligațiile intregului personal, precum și cele ale elevilor și părinților sunt stabilite in vederea desfășurării optime și la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum și a activităților conexe care se desfășoară in cadrul școlii.

Art.4. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica și/sau completa ulterior de câte ori este cazul. Modificările ulterioare vor fi aduse la cunoștința intregului personal, elevilor și părinților in termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea lor.

Art.5. Prevederile prezentului Regulament se aplică și personalului angajat temporar, plătit cu ora sau detașat in unitate.

Art.6.Conducerea școlii va coordona avizarea și aprobarea actualului Regulament in Consiliul Profesoral, Consiliul de Administrație și Comitetul Reprezentativ al Părinților, precum și prelucrarea sa, de către toți profesorii diriginți/invățători, tuturor elevilor și părinților pe bază de semnătură. Un exemplar din Regulament va exista la biblioteca școlii putând fi consultat de orice angajat al școlii și de părinți.

Art.7. Conducerea școlii are obligația de a prelucra prezentul Regulament cu personalul didactic auxiliar și nedidactic.

 

Cap.2 Principii de organizare și finalitățile invățământului gimnazial

Art.8. Intreaga activitate din școală va fi orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011:

(1) Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane prin:

 1. a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale;
 2. b) formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;
 3. c) asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
 4. d) educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;
 5. e) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;
 6. f) dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;
 7. g) profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri materiale şi spirituale.

(2) Învăţământul asigură cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.

(3) Finalităţile şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susţinute de ştiinţele educaţiei şi de practica şcolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de învăţământ.

Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.

Membrii Consiliului de administraţie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială a şcolii să poată fi folosită de elevi şi în folosul acestora. De asemenea, se vor strădui ca toate acţiunile tradiţionale complementare cursurilor şcolare să se desfăşoare în continuare, iar altele noi să poată fi organizate, la solicitarea elevilor sau a cadrelor didactice.

 

Titlul II

Cap. 1. Organizarea programului școlar

 

Art.9 Invatamantul preuniversitar se organizeaza, potrivit legii, in unitatea noastra, in urmatoarele forme de invatamant de zi: primar si gimnazial.

 1. Invatamantul primar este organizat la nivelul celor cinci clase: pregatitoare, a I-a , a II-a, a

III-a si a IV-a. Activitatea scolara se desfasoara in salile de clasa, special amenajate, incepand cu ora 825 pana la ora 1215 pentru clasele pregatitoare, clasele a I-a si clasele a II a. Clasele a III-a si a IV-a functioneaza in programul de dupa amiaza intre orele 13.20-17.45.

 1. Invatamantul gimnazial este organizat la nivelul celor patru clase: a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, incepand cu ora 730 si pana la ora 1310

Art.10

a.Invatamantul primar si gimnazial functioneaza in doua schimburi, ora de curs este de 50 minute, cu o pauza de 5 minute dupa fiecare ora, iar dupa a treia ora de curs, o pauza de 20 minute. La clasele din invațământul primar din programul de dimineață,in ultimele 5 minute invățătorii organizează activități de tip recreativ.

b.In situatii speciale si pe o perioada determinata, durata orelor de curs si durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea Inspectorului General, la propunerea Consiliului de administratie al scolii noastre.

 

 

 

 

Cap.2 Formațiunile de studiu

Art.11.

 1. Efectivele formațiunilor de studiu se constituie conform prevederilor legale.

b.In situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare, se pot organiza formațiunilor de studiu peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al ISJ Suceava.

 

Titlul III Managementul unității de invățământ

 

Cap. 1 Dispoziții generale

Art.12.

a.Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” este condusă de consiliul de administrație, director și director adjunct.

Cap. 2 Consiliul de administrație

Art.13.

a.Directorul unității de invățământ este președintele consiliului de administrație.

Art.14.

a.La ședințele consiliului de adminisrație participă reprezentantul organizației sindicale din unitate, cu statut de observator.

 1. Președintele consiliului de administrație anunță cu cel puțin 72 ore inainte ședințele ordinare și cu 24 ore inainte pe cele extraordinare.

Art.15

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a.aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;

b.aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;

c.stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţii;

d.aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal nedidactic;

e.aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

f.sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

g.aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;

aprobă orarul unităţii de învăţământ;

h.îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director;

i.îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei naţionale;

j.adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ.

 

Cap.3 Directorul

Art.16

1.Directorul exercită conducerea executivă a unității, in conformitate cu atribuțiile conferite de legislația in vigoare.

Art.17

1.In exercitarea funcției de conducere executivă directorul are atribuțiile și drepturile prevăzute in ROFUIP Titlul III,cap.3

 

 

Cap.4 Directorul adjunct

Art.18

1.In conformitate cu ROFUIP Titlul III, cap. 4, Art.26, Şcoala Gimnazială ” Bogdan Voda ” din Câmpulung Moldovenesc are prevăzut in planul de incadrare și un director adjunct.

2.Directorul adjunct indeplinește atribuțiilestabiliteprin fișa postului.

 1. Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, in lipsa acestuia.

 

Titlul IV Personalul unității de invățământ

 

Art.19 Personalul didactic

1.Cadrele didactice de la Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” vor respecta și vor aplica normele de conduită prevăzute in: Codul de Etică pentru invățământul preuniversitar, Codul deontologic al profesiunii de educator(anexă la ROI).

2.Competențele,responsabilitățile,drepturile și obligațiile personalul didactic sunt cele reglementate de legislația in vigoare(ROFUIP-Titlul IV, cap.1 și cap.2,) și de contractele colective de muncă aplicabile completate cu următoarele:

– toate cadrele didactice au obligaţia de a consulta avizierul şi poşta electronică pentru a se informa despre eventualele comunicări din partea şcolii;

– cadrele didactice poartă toată responsabilitatea pentru situaţiile statistice intocmite şi răspund material şi penal în legătură cu acest lucru;

– în cazul absenţei de la program, din motive obiective, cadrul didactic va depune la conducerea şcolii o cerere însoţită de programul de suplinire, cu semnăturile persoanelor ce vor asigura suplinirea;

– toate cadrele didactice au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală , conform graficului, respectând atribuţiile profesorului de serviciu conform anexei 1 din ROI;

– toate cadrele didactice vor rfectua conform graficului supravegherea elevilor care desfăşoară activităţi în folosul şcolii.

 1. Recompensele de care poate beneficia personalul didactic sunt următoarele:
 2. a) evidentierea in Consiliul Profesoral;
 3. b) acordarea recomandarii pentru obtinerea gradatiei de merit, conform metodologiei elaborate de minister ;
 4. c) acordarea de premii sau recompense materiale din fondul scolii sau de la agenti economici (sponsori)pentru rezultatele remarcabile;
 5. d) recomandarea scrisă sau verbală pentru poziţii in diferite comisii la nivel judeţean, municipal, naţional, pentru participarea la conferinţe şi intalniri internaţionale.
 6. Sancţiuni ce pot fi aplicate personalului didactic:
 7. a) în cazul întârzierii la ore – atenţionare în faţa Consiliului profesoral; neplata orei dacă întârzierea depăşeşte 10 minute;
 8. b) în cazul absenţei nemotivate de la ore – neplata orelor, diminuarea calificativului annual, sancţiuni salariale stabilite de Consiliul de administraţie la recomandarea comisiei de disciplină sau a directorilor;
 9. c) absenţă nemotivată de la Consiliului profesoral – avertisment verbal, în cazul repetării atenţionare în faţa Consiliul de administraţie şi diminuarea calificativului annual;
 10. d) atitudine necorespunzătoare faţă de colegi, părinţi sau elevi – avertisment verbal, în cazul repetării atenţionare în faţa Consiliul de administraţie şi diminuarea calificativului annual.

 

Art.19 Personalul auxiliar şi nedidactic

 1. a) compartimentele secretariat şi financiar sunt subordonate directorului unităţii de învăţământ şi îndeplinesc sarcinile stabilite de reglementările legale şi cele atribuite prin fişa postului;
 2. b) activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu şi se desfasoara in conformitate cu fişa postului, realizată de şeful de compartiment şi avizată de conducerea şcolii.

c)repartizarea pe sectoare se face in funcţie de necesităţile administrative, angajaţii având obligaţia de a respecta acest lucru;

 1. d) la inceputul anului şcolar (al semestrului), personalul de ingrijire semnează inventarul cu obiectele din sectorul de activitate şi răspunde de păstrarea acestora şi de recuperarea pagubelor impreună cu administratorul şi dirigintele clasei;
 2. e) orice neregulă semnalată in sectorul de activitate va fi comunicată şefului de departament, luându-se măsurile care se impun, impreună cu conducerea şcolii;
 3. f) se interzice părăsirea locului de muncă in timpul programului; pentru situaţii deosebite, se va cere acordul şefului de department;
 4. g) în timpul programului este interzis consumul băuturilor alcoolice;

h)în relaţiile cu elevii, personalul de ingrijire va avea o atitudine corespunzatoare;

i)pagubele materiale care nu vor fi recuperate de la elevi şi s-au produs din neglijenţa personalului de ingrijire, vor fi recuperate de la acesta;

 1. j) în relaţiile cu cadrele didactice şi parinţi, personalul nedidactic va avea o atitudine corespunzatoare
 2. k) în aprecierea anuală a personalului auxiliar si nedidactic, se va ţine seama de:
 3. promptitudinea in indeplinirea sarcinilor;
 4. atitudinea faţa de colectiv;
 5. punctualitatea la program;
 6. integrarea in colectiv.

Titlul V Beneficiarii direcţi ai educaţiei

Cap. 1 Dispoziții generale

Elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, conform prevederilor legale. Calitatea de beneficiar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul liceului. Evidenţa prezenţei se face la fiecare oră de curs de către fiecare profesor / profesor pentru învăţământ primar, care consemnează în mod obligatoriu fiecare absenţă.

Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este vizat de către școală, prin intermediul profesorilor diriginţi şi al profesorilor pentru învăţământ primar.

Elevii din Şcoala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” au ca organizaţie reprezentativă Consiliul şcolar al elevilor. Procedura de constituire şi atribuţiile Consiliului şcolar al elevilor se găsesc în cap.3 , titlul VII din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar.

Evaluarea elevilor se face conform prevederilor art. 71 – 78 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, şi ale cap, 5 titlul VII din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, precum şi ale altor acte normative.

Opţiunea pentruŞcoala Gimnazială ”Bogdan Vodăînseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:

 1. Respectul manifestat constant faţă de colegi, faţă de profesori şi faţă de personalul auxiliar al şcolii.
 2. Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate. Se interzice folosirea unui limbaj vulgar fata de colegi,cadre didactice si personalul administrativ.
 3. Evitarea distrugerii bunurilor şcolii, a celor personale sau ale colegilor.
 4. Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.

 

Art.20 Drepturile elevilor

Elevii din Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.

Elevii din Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” beneficiază de învăţământ gratuit.

Elevii pot beneficia de diverse tipuri de burse: de boală, de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social. Criteriile de acordare a burselor se găsesc în Metodologia elaborată de minister, la nivelul Consiliului de administraţie se stabilesc în fiecare an criterii specifice.

Elevii cu performanţe şcolare, cei cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive pot beneficia de premii, burse, locuri în tabere şi alte stimulente oferite de stat sau din fondurile extrabugetare ale şcolii.

Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică exemplară.

Elevii au dreptul la consiliere şi informare din partea cadrelor didactice în afara orelor de curs, la consiliere în scopul orientării profesionale, la consiliere psihologică şi socială prin personal de specialitate.

Elevii au dreptul de a participa la activităţi extraşcolare realizate în cadrul şcolii, în cluburi şi palate ale copiilor, în tabere şcolare, baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora.

Elevii au dreptul să se asocieze, conform legii, în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de director.

Dreptul la reuniune se exercită în afara programului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în şcoală, la cererea grupului ţintă sau a coordonatorului acestuia, numai cu aprobarea directorului. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi bunurilor.

Elevii au dreptul de a redacta şi difuza, cu acordul directorului, reviste / publicaţii şcolare proprii, al căror conţinut nu afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi a altor regulamente şcolare.

Elevii au şi alte drepturi prevăzute de legislaţia şi regulamentele în vigoare.

 

Art.21 Îndatoririle elevilor

 1. Comportamentul în şcoală
 2. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia clasei . Produsele lactate şi de panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi folosite cu maximă responsabilitate.
 3. Se interzice afişarea/purtarea unei ţinute indecente şi neadecvate in şcoala ( la baieţi părul lung şi/sau vopsit, pearcing iar la fete părul vopsit vizibil, coafură excentrică, machiaj, unghii false sau vopsite ).
 4. Se interzice consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri) în clădirea, în curtea şcolii şi în sala de sport. În situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, vor fi sanctionaţi cu efectuarea a 1 ora munca in folosul şcolii.
 5. Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
 6. Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi diriginţilor. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.
 7. La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în geantă. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al profesorului.
 8. Se interzice folosirea skatului, rolelor si bicicletelor în curtea şi clădirea şcolii. Se interzice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii. Se interzice stropitul cu apa in curtea şi in cladirea scolii, precum şi folosirea petardelor.
 9. Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare, se interzice introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic.

10.Este interzisa parasirea curţii şcolii in intervalul orar 8.20 – 12.15 în programul de dimineaţă şi în intervalul 13.20-16 în programul de după amiază.

 

 1. Organizarea activităţii didactice

1.Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile şcolare, culturale şi administrative după programul stabilit de şcoală, într-o ţinută decentă.

 1. La solicitarea scrisă a părinţilor, diriginţii pot acorda învoiri pentru maxim 3 zile de curs, / semestru. Solicitările privind învoirile trbuie avizate de directorul unităţii.
 2. La ora 13.15, elevii din programul de dimineata vor părăsi sala de curs imediat după încheierea orei, lăsând totul în perfecta ordine şi curăţenie.
 3. Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor şi de la activităţile extraşcolare.

 

 1. Serviciul pe clasă

1.Va fi efectuat , după o planificare semestrială ce se va afişa in fiecare clasă.

 1. În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului scolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele şi femeile de serviciu despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.

3.Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.

4.În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.

5 După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor:

 • anunţa profesorul că este ultima oră;
 • aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor;
 • verifica curăţenia clasei, notează şi remediază neajunsurile, duce coşul;
 • asistă la controlul comisarilor eco;

6.Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână.

 

 1. Reguli privind folosirea sălii de sport

 

1.Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la materia Educaţie fizică . Orice excepţie va trebui să aibă acordul scris al unuia din cei doi directori.

2.Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţit de către profesor.

3.Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, încălţămintea utilizată în sală nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport .

4.Până la începerea desfăşurării lecţiei, elevii vor sta pe bănci.

5.Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport.

6.În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de profesor.

7.Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului de sport scutirile medicale în decurs de cel mult 2 săptămâni de la începerea semestrului respectiv.

8.Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport conform regulamentelor şcolare. Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport , în sălile de clasă.

9.Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport (autorizarea accesului se face numai de către directori).

10.Pentru activităţile sportive desfăşurate în aer liber elevii au următoarele obligaţii:

– să se deplaseze spre locurile în care se desfăşoară ora, în mod civilizat, folosind drumurile de acces.

– să nu escaladeze şi să nu se caţăre pe garduri, porţi, panouri, pomi etc.

– să nu intre în raza de activitate a pistelor de alergări, aruncări sau a terenurilor de jocuri sportive.

 

E.Reguli pentru folosirea bibliotecii scolare

 

1.Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână.

2.În cazul nerestituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi.

3.În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi.

4.Dacă elevii nu găsesc cartea dorită, vor nota titlul cărţii în registrul special.

 

F.Reguli pentru folosirea secretariatului

 1. Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul afişat.

2.Carnetele de elevi şi legitimaţiile de elev se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţilor.

 

Art.22 Recompense şe sancţiuni

Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

 1. a) evidențiere în fața colegilor clasei;
 2. b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;
 3. c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;
 4. d) burse de merit, de studiu și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învăță- mântul preuniversitar de stat;
 5. e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ ori de agenți economici sau de sponsori;
 6. f) premii, diplome, medalii.

Elevii din Şcoala Gimnazială “ Bogdan Vodă” , care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentul școlar, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora.

Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:

 1. a) observația;
 2. b) avertismentul;
 3. c) muncă în folosul şcolii (această activitate se va desfăşura sub supravegherea unui cadru didactic conform graficului)
 4. d) mustrarea scrisă;
 5. e) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit;
 6. f) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile, pentru elevii din invăţământul gimnazial, sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare;
 7. g) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de învățământ, pentru elevii din invăţământul gimnazial, sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare;

Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și elevului major.

 

Titlul VI Partenerii educaţionali

Art.23 Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

1.Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia elevul.

2.Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.

 1. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informații numai referitor la situația propriului copil.

4.Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are acces în incinta unității de învățământ dacă:

 1. a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/ directorul adjunct al unității de învățământ;
 2. b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
 3. c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
 4. d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institu – torul/profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte.

5.Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să fie membrii ai Asociaţiei de părinţi de la Şcoala “Bogdan Vodă” – asociație cu personalitate juridical.

 1. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu salariatul unității de învățământ implicat, cu învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cu directorul unității de învățământ. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ.
 2. În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la punctul 6, fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la inspectoratul școlar.
 3. În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la punctele 6 şi 7, fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la minister.
 4. Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să ceară şi să li se aprobe transferul de la o clasă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o altă unitate de învăţământ, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă.
 5. Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în termen de 5 zile de la comunicare. Nu se pot solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
 6. Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să îşi desemneze reprezentanţi în Consiliul reprezentativ al părinţilor, Asociaţia părinţilor de la Şcoala “Bogdan Vodă”, Consiliul de administraţie , CEAC şi alte comisii funcţionale la nivel de unitate şcolară care necesită prezenţa lor.

 

 

 

Art.24 Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

 1. Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
 2. Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității (constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ).
 3. La înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de clasă/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din unitatea de învățământ.
 4. Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul învățătorului/ institutorului/profesorului pentru învățământ primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.
 5. Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.
 6. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.
 7. Se interzice părintelui, tutorelui sau susținătorului legal agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor și a personalului unității de învățământ.
 8. Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația să încheie în momentul înscrierii elevului în registrul matricol, contractual educational dat de unitatea de învăţământ, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

 

 

Art.25 Partenerii educaţionali

Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, colaborează cu Consiliul de Administraţie şi cu directorul Şcolii Gimnaziale „Bogdan Vodă”, în vederea atingerii obiectivelor şcolii.

Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor activităţi sau programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de către şcoală.

Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului.

Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare implementării şi respectării normelor de Sănătate şi Securitate în Muncă şi pentru asigurarea securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii.

            Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor.

            Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii.

Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului şcolii, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.

Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin instituţiile respective.

Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna organizare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă”

Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru orice alte persoane, instituţii sau organizaţii care intră în contact cu Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă”.

Directorul și directorul adjunct vor planifica la începutul anului școlar, programul de audiențe și relații cu publicul.

            Cererile, reclamațiile și sesizările se înregistrează în registrul de intrări/ieșiri. Sesizările și reclamațiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamațiile și sesizările anonime nu se iau în considerație. Solicitanții vor primi răspuns în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

 

Titlul VII PROTECŢIA MUNCII, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

 

1.Conducerea unităţii este obligata să ia măsuri privind protecţia muncii salariaţilor, având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă.

2.In vederea menţinerii şi a îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, conducerea instituţiei va asigura următoarele standarde minime:

– amenajarea ergonomică a locului de muncă;

– asigurarea condiţiilor de mediu – iluminat, microclimat, în spaţiile în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ,birouri,etc., aerisire, igienizare periodică, reparaţii;

– asigurarea tuturor materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ;

– amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă, vestiare, grupuri sanitare;

3.Conducerea unităţii poate apela la persoane sau servicii exterioare, specializate în domeniu; măsurile de securitate şi sănătate în muncă nu vor determina obligaţii financiare pentru salariaţi.

4.În cadrul propriilor responsabilităţi conducerea unităţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.

5.Prin decizia directorului se constituie compartimentul de securitatea muncii , condus de responsabilul cu protecţia muncii.

6.Conducerea unităţii asigură accesul salariaţilor la medicul de medicina muncii, în condiţiile legii. 7.Periodic, prin compartimentul de securitate a muncii, se asigură instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Instruirea se va realiza obligatoriu în cazul noilor angajaţi, a celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi a celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. În aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii.

8.Locurile de muncă sunt organizate astfel încât să se garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor. 9.Conducerea instituţiei va asigura, din fondurile scolii, echipamente de protecţie, materiale igienico-sanitare şi instruirea salariaţilor cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă.

 

Titlul VIII REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII

1.În cadrul raporturilor de muncă şi protecţie socială se interzice şi se sancţionează orice comportament activ sau pasiv care prin efectele lui generează deosebiri, excluderi, restricţii sau preferinţe, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, sex sau orientare sexuală, categorie socială sau apartenenţă la o categorie defavorizată, manifestată în următoarele domenii:

 1. a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; unicul criteriu ce va avea pondere în selecţie va fi cel de profesionalism/ calitate.
 2. b) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;
 3. c) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau salariului;
 4. d) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;
 5. e) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;
 6. f) aplicarea sancţiunilor disciplinare;
 7. g) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta.

2.Conducerea unităţii se obligă să asigure egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă; în acest scop, este interzisă orice formă de discriminare prin utilizarea unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă. 3.Comiterea acţiunilor de discriminare se sancţionează disciplinar.

 

 

 

 

 

Titlul IX   SECURITATEA INSTITUŢIEI  ŞI SERVICIUL PE ŞCOALĂ
Art. 26   Securitatea şcolii este asigurată pe următoarele căi:
-de către elevii de serviciu pe şcoală împreună cu profesorii de serviciu;
-de către personalul administrativ de întreţinere în intervalul 7.00 – 21.00 ;

-de către paznic in intervalul 22.00- 6.00;

– unitatea este dotată cu sistem de supraveghere video sistem de alarmare;
-prin intermediul serviciului Poliţiei.

Accesul în şcoală se face prin două intrări: intrarea elevilor și intrarea personalului școlii, parintilor si a altor persoane, aflate sub supravegherea elevilor de serviciu şi profesorilor de serviciu.

In intervalul orar 8.00-12.00 și 14.00-17.00 poarta care permite accesul elevilor in curtea școlii este inchisă cu lacăt;

Elevii, părinţii şi alte persoane care intră în şcoală dupa ora 8.00 sunt consemnate în caietul elevului de serviciu, pe baza carnetului de elev, buletinului sau legitimaţiei.

In intervalul orar 12.00-14.00 accesul in curtea școlii este supravegheat de către personalul de intreținere și profesorul de serviciu;

Serviciul pe scoala are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi pentru elevii claselor VI –VIII, care sunt desemnaţi de către diriginţi să îndeplinească această responsabilitate;

Serviciul pe şcoală al elevilor va fi asigurat zilnic de elevii din cls. aVIIIa și aVIIa in semestrul I și de elevii din cls. aVIIa și aVIa in semestrul II ;

Supravegherea elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoală va fi asigurată de către profesorul de serviciu/învăţătorul de serviciu de la parter, conform graficului de serviciu stabilit ;

Supravegherea elevilor în timpul pauzelor este asigurată de către profesorii de serviciu de pe fiecare palier, conform graficului profesorilor de serviciu pe şcoală;

Securitatea zilnică a cataloagelor va fi asigurată prin colaborarea secretariatului şcolii cu profesorii coordonatori, cadrele didactice de serviciu şi personalul administrative:

 • predarea cataloagelor se va face de către secretarul scolii profesorului de serviciu/învăţătorului de serviciu;
 • preluarea cataloagelor la sfârsitul cursurilor (ora 14.00, respectiv 17.00) se va face de catre secretarul scolii de la profesorul de serviciu;

Supravegherea circulatiei elevilor pe casa scărilor va fi asigurată de profesorii de serviciu conform graficului profesorilor de serviciu pe scoala ;

Atribuțiile elevilor de serviciu pe școală sunt cuprinse în anexele prezentului regulament;

Alte atributii ale profesorului/învatatorului de serviciu sunt detaliate în anexele prezentului regulament;

Sancțiunile aplicate cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic implicat în asigurarea securității şcolii, care nu efectueaza sau nu respecta atributiile privind serviciul pe şcoală, prevazute în anexe, sunt:
-Atenționare verbală;
-Atentionare scrisă;
-Punerea în discutie în cadrul Comisiei de Disciplină ;
-Diminuarea calificativului anual.

Sanctiunile aplicate elevilor care nu efectueaza sau nu îndeplinesc atributiile privind serviciul pe şcoală sunt:
-observaţie individuală;
-mustrare în faţa clasei;
-mustrare scrisă;

-scăderea notei la purtare.
Titlul X DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 27 Regulamentul de Ordine Interioara se aplică personalului unităţii de toate categoriile, salariat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, celor care lucrează ca detaşaţi.

Cei care lucrează cu delegatie de la o alta instituţie sau unitate sunt obligaţi să respecte, pe lângă disciplina muncii în unitatea care i-a delegat şi regulile de disciplină specifice locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea pe timpul delegării.

Prezentul regulament va fi prelucrat de către conducătorii departamentelor cu tot personalul subordonat, iar noilor salariaţi li se va aduce la cunoştinţă în momentul angajării.

Art. 28 Prezentul Regulament de Ordine Interioara al Scolii Gimnaziale ,,Bogdan Voda”, a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administratie.

 

 

 

DIRECTOR,                                                         DIRECTOR ADJ.

Prof. Belamiea Ichim                                         Prof. Lăcrămioara Iftimie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la Regulamentul de Ordine Interioara

 

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIUNII DE EDUCATOR

 

Principii:

 1. Angajamentul faţă de elevi.
 2. Angajamentul faţă de profesiunea didactică .
 3. Comportamentul etic faţă de colegii de profesie.
 4. Angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială.

 

 1. Angajamentul faţă de elevi

Cadrul didactic se străduieşte în permanenţă să ajute elevii cu care lucrează pentru a-şi dezvolta potenţialul de care dispun, pentru o completă integrare în viaţa şcolară şi socială. În acest sens, el este preocupat continuu de a stimula spiritul de investigaţie al elevilor, de a încuraja achiziţia cunoaşterii, realizarea înţelegerii şi dezvoltarea scopurilor personale pe termen scurt şi lung.

În vederea realizării acestor obligaţii statutare faţă de elevi, cadrul didactic:

 • nu va împiedica elevii în acţiunea independentă privind realizarea învăţării şi recunoaşterea rezultatelor acesteia;
 • nu va împiedica elevii să formuleze şi să exprime diverse puncte de vedere;
 • nu va îndepărta pe elevi de temele sau disciplinele relevante pentru progresul lor;
 • nu va împiedica accesul elevilor către diverse programe de studii şi nu va face nici o discriminare între aceştia din nici un fel de motiv (rasă, religie, sex, vârstă, etnie, vederi politice, statut social, etc);
 • va face tot posibilul pentru a nu leza în vreun fel sănătatea şi siguranţa elevilor;
 • nu va crea situaţii stânjenitoare sau umilitoare pentru un elev;
 • nu se va folosi de poziţia şi statutul profesional pentru a-şi atrage vreun avantaj personal;
 • nu va face publice informaţii cu caracter personal despre elevi decât dacă acestea servesc diverselor scopuri profesionale sau doar atunci când acestea sunt solicitate de instanţele desemnate prin lege.

 

 1. Angajamentul faţă de profesiunea didactică

Profesiunea didactică este investită de societate cu încredere şi responsabilitate privind formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii.

Ştiind că, încrederea (sau lipsa de încredere) a membrilor societăţii în calitatea serviciilor educaţionale influenţează în mod direct societatea în ansamblul ei, educatorul are datoria de a contribui la ridicarea standardelor profesionale specifice domeniului educaţional, la crearea unui climat propice exersării profesiei de profesor, la respectarea valorilor morale agreate de societate la un moment dat.

În vederea realizării acestor obligaţii statutare faţă de profesiunea didactică, cadrul didactic:

nu va face declaraţii false şi nici nu va ascunde date referitoare la competenţele şi calificările sale, în situaţia participării la concursuri pentru ocuparea unor funcţii sau a unor posturi didactice;

 • nu va contribui la intrarea în domeniul educaţional a vreunei persoane despre care ştie că nu are calificările şi calităţile necesare practicării acestei profesii;
 • nu va face vreo declaraţie falsă privind calificările vreunui candidat pentru diverse poziţii profesionale;
 • nu va accepta atenţii, cadouri sau favoruri care ar putea influenţa deciziile sale profesionale sau acţiunile specifice pe care le desfăşoară în context şcolar;
 • va manifesta sinceritate în toate chestiunile legate de profesia didactică;

 

 1. Comportamentul etic faţă de colegii de profesie

 

În realizarea relaţiilor etice cu ceilalţi colegi, cadrul didactic îi tratează în mod corect şi echitabil pe toţi membrii profesiei didactice. în acest sens:

 • nu va face publice date despre colegi dacă acestea nu fac obiectul diverselor scopuri profesionale sau dacă acestea nu sunt solicitate de către instituţiile autorizate prin lege în acest sens;
 • nu va face, în mod intenţionat, declaraţii false despre vreun coleg sau despre sistemul şcolar;
 • nu va afecta libertatea de alegere şi de manifestare a colegilor săi şi va acţiona pentru a stopa intervenţia acelor forţe ce obligă educatorii să suporte acţiuni şi ideologii ce încalcă integritatea profesională individuală;
 • nu va discrimina din nici un punct de vedere (rasă, religie, sex, vârstă, etnie, vederi politice, statut social, etc) vreun coleg.

 

 1. Angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială

 

În contextul actual al convieţuirii noastre, educatorii şcolari sunt răspunzători de modul în care unităţile şcolare de învăţământ se conectează la nevoile de dezvoltare a comunităţilor şcolare şi sociale.

În vederea realizării acestor obligaţii statutare, cadrul didactic:

 • are responsabilitatea asigurării şi îmbunătăţirii oportunităţilor educaţionale egale pentru toţi;
 • recunoaşte şi acceptă desemnarea unor persoane autorizate care să interpreteze politicile educaţionale oficiale;
 • recunoaşte şi respectă dreptul şi responsabilitatea membrilor comunităţilor şcolare de a participa la comentarea / interpretarea, corectarea şi adoptarea politicilor educaţionale;
 • evaluează, prin intermediul procedurilor profesionale potrivite, condiţiile de realizare a activităţilor educaţionale din interiorul instituţiei, face cunoscute deficienţele majore şi acţionează pentru rezolvarea situaţiilor respective;
 • îşi asumă responsabilităţi politice şi cetăţeneşti, dar se fereşte să utilizeze poziţia sa profesională pentru a promova candidaţi politici sau activităţi partizane;
 • îşi ia măsuri de precauţie necesare pentru a face distincţie între punctele de vedere personale şi cele ale instituţiilor educaţionale şi /sau politice la care este afiliat;
 • nu va distorsiona si / sau nu va interpreta necorespunzător – în public sau prin intermediari – fapte din domeniul educaţional;
 • nu va folosi poziţia ocupată la nivel instituţional pentru a obţine câştiguri sau avantaje personale ;
 • nu va oferi cadouri sau favoruri pentru a obţine avantaje personale speciale.

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 la Regulamentul de Ordine Interioara

 

Dirigintele /învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar

 1. Dirigintele/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor reiesite din Regulamentul de ordine interioara, din Programul educativ si pedagogic, din Legea invatamantului si Statutul personalului didactic.
 2. Pe baza acestora, dirigintele/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar alcatuieste planificarea semestriala a orelor de dirigentie/consiliere.
 3. Organizeaza si conduce activitatea clasei tinand seama de problemele educative pe care le ridica viata si activitatea colectivului de elevi si de sarcinile educative ale scolii. Dirigintele/ învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar clasei indeplineste urmatoarele sarcini :
 • Completeaza catalogul clasei cu datele cerute ( in urma verificarii dosarelor elevilor, a certificatelor de nastere), vegheaza asupra completarii corecte a datelor.

Este obligat sa ia legatura cu elevii clasei zilnic ( in pauza mare sau la sfarsitul programului).

 • Informeaza secretariatul scolii cu modificarea situatiei scolare a elevului si consemneaza pe baza actelor, in catalog si in registrul matricol, situatia intervenita.
 • Organizeaza clasa de elevi, repartizeaza sarcinile in colectiv si asigura instruirea colectivului de elevi.
 • Tine legatura cu colectivul de profesori ai clasei in vederea coordonarii eforturilor in munca de atingere a obiectivelor scolii, pentru asigurarea sanatatii si echitatii in colectiv.
 • Analizeaza periodic situatie frecventei si a invatamantului, ia masuri pentru inlaturarea neajunsurilor.
 • Urmareste frecventa elevilor, cerceteaza cauzele absentelor si intarzierilor si ia masurile necesare in conformitate cu Regulamentul scolar.
 • Aduce la cunostinta elevilor drepturile si indatoririle scolare, prevederile Regulamentului de ordine interioara pentru elevi si urmareste respectarea acestora.
 • Ia in primire manualele scolare, le da in primire pe baza de semnatura elevilor. Verifica periodic pastrarea acestora. La sfarsitul anului scolar le da in primire administratorului; manualele deteriorate sau pierdute se imputa.
 • Dau in primire bunurile din clasa pe baza de semnatura, colectivului de elevi.
 • Raspunde de bunurile aflate in sala de clasa, de starea ei igienico-sanitara.Ia masuri zilnic de igienizare si recuperare a bunurilor disparute sau recuperarea celor deteriorate.
 • Asista la primirea de catre elevi a unor drepturi legale.
 • Controleaza zilnic tinuta elevilor. Tine legatura cu parintii elevilor, ii informeaza asupra rezultatelor obtinute, a starii disciplinare si ii consiliaza.
 • Intocmeste si tine la zi caietul dirigintelui cu fisele de observatii completate la zi.
 • La sfarsitul anului scolar verifica mediile din catalog si il preda la secretariat.
 • Prezinta la secretariat alte situatii solicitate de conducere in legatura cu clasa de elevi.
 • Intocmeste situatiile statistice solicitate la sfarsit de semestru si an scolar.
 • Instruieste colectivul de elevi ai clasei pe teme de igiena, protectia muncii si P.S.I. in scoala si in afara ei, se preocupa de educatia rutiera a elevilor.
 • Sprijina si indruma activitatea cultural-artistica, sportiva si distractiva a clasei.
 • Participa la pregatirea serbarii scolare.
 • Intocmeste portofoliul pentru aprobarea excursiilor.

 

 

           ANEXA 3 la Regulamentul de Ordine Interioara

 

 

Atributiile sefului comisiei metodice

 

 1. realizeaza diagnoza activitatii specifice pe anul scolar anterior ;
 2. stabileste obiectivele prioritatre pentru perioada urmatoare ;
 3. intocmeste programul de activitati in functie de obiectivele proiectate ;
 4. stabileste responsabilitati si modalitati concrete de realizare si evaluare ;
 5. avizeaza planurile calendaristice si proiectele unitatilor de invatare ;
 6. monitorizează activitatea debutanţilor ;
 7. coordoneaza pregatirea pentru concursuri si examene nationale ;
 8. selecteaza grupuri tinta pentru diferite tipuri de formatori ;
 9. coordoneaza confectionarea si procurarea mijloacelor didactice ;
 10. urmareste realizare interasistentelor ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4 la Regulamentul de Ordine Interioara

 

ATRIBUŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

 

 1. Elevul de serviciu pe şcoală, nu va părăsi locul stabilit pentru desfăşurarea acestei activităţi în scopul rezolvării unor probleme de interes particular.
 2. Activităţi efectuate de elevul de serviciu pentru completarea Registrului elevului de serviciu:

La sosirea în şcoală a unui vizitator :

 1. Înscrie în registru numele şi prenumele vizitatorului şi a datelor personale din actul de identitate (buletin/card/paşaport/permis de conducere) al acestuia;
 2. Înscrierea numelui persoanei cu care vizitatorul doreşte să ia legătura;
 3. Înscrierea orei intrării;
 4. Înmânează vizitatorului un ecuson cu înscrisul „VIZITATOR”;
 5. La plecarea vizitatorului, primeşte de la acesta ecusonul şi trece în registru ora plecarii.
 6. Anunţă pe unul dintre profesorii de serviciu (în absenţa acestora pe unul dintre directorii

sau orice angajat al şcolii) despre eventuale evenimente deosebite care au apărut în timpul serviciului.

7.Elevul de serviciu va avea o tinuta corespunzatoare sezonului si va purta ecuson (tinuta,comportamentul si modul de adresare vor fi ireprosabile).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5 la Regulamentul de Ordine Interioara

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A BIBLIOTECII

 

 

MISIUNE SI FUNCŢII

 

Biblioteca Scolii Gimnaziale « Bogdan Vodă  » este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare. Este o bibliotecă ce răspunde cerinţelor de informare , documentare, lectură, recreere şi studiu ale elevilor şi cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din şcoala .

STRUCTURA

Biblioteca Scolii Gimnaziale « Bogdan Vodă  »este bibliotecă şcolară de drept public , fără personalitate juridică şi care funcţionează într –o unitate de învăţământ gimnazial..

ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII

Având în vedere schimbările permanente din societate, nivelul din ce în ce mai complex al evoluţiei personalităţii copilului/ adolescentului, bibliotecile şcolare exercită un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor săi, în informarea şi menţinerea gustului pentru lectură, pentru studiu, în scopul cristalizării unui sistem de informare propriu.
Prin activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în ansamblul său, precum şi obiectivelor educaţionale, pe etape de  studii şi profiluri de învăţământ.
Biblioteca Scolii Gimnaziale « Bogdan Vodă »   colecţionează, organizează şi conservă cărţi. Colecţiile bibliotecii sunt puse în valoare prin :

 1. expoziţii de carte;
 2. afişe;
 3. împrumut la domiciliu;
 4. împrumut la sala de lectură;

 

Biblioteca împreună cu cadrele didactice organizează activităţi privind :

 1. stimularea interesului pentru lectură şi îndrumarea elevilor ;
 2. studiul individual al elevilor şi îndrumarea în tehnicile muncii intelectuale;
 3. educaţia permanentă a elevilor;
 4. asigurarea studiului individual al cadrelor didactice din şcoală.

Orarul de funcţionare al bibliotecii este:

de luni până vineri , de la 7,30 la 15,30,

programul cu cititorii fiind între:

8,30 – 11,30.

12,30 – 15,30

Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.
Înscrierea se  face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte,  cănd se întocmeşte FIŞA DE ÎMPRUMUT LA BIBLIOTECĂ sau FIŞA DE ÎNSCRIERE LA BIBLIOTECĂ..
Cititorul se obliga să respecte prezentul regulament al  bibliotecii.
Elevii şi profesorii pot împrumuta maxim 3 cărţi  o dată, pe un termen de 2 săptămâni, cu posibilitate de prelungire  până la 30 de zile.
NU SE POT ÎMPRUMUTA: DICŢIONARE, ATLASE, ALBUME, CĂRŢI RARE SAU ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR, , ENCICLOPEDII. ACESTEA SE POT STUDIA ŞI FOLOSII NUMAI LA SALA DE LECTURă, ÎN BIBLIOTECĂ.

Nu se pot împrumuta cărţi în perioadele de inventar, concediul legal de odihnă sau concediu medical. În perioada 15 mai -15 iunie a fiecărui an şcolar, biblioteca nu mai împrumută cărţi, motivul fiind terminarea anului şcolar, este deci perioada de recuperare a cărţilor  împrumutate.
La finalizarea fiecărui sfârşit de an şcolar elevii claselor a VIII a trebuie să prezinte , fişa de lichidare de la bibliotecă ,pentru a li se putea elibera actele de studii..
Lichidarea drepturilor băneşti sau actelor (cartea de muncă) către cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice trebuie făcută numai după ce aceştia prezinta o dovadă că au restituit toate cărţile împrumutate. În caz contrar persoanele care se fac răspunzătoare de aceasta  plăteasc amenda sau contravaloarea cărţilor pierdute/ nerecuperate.
Bibliotecarul şcolii, verifică periodic fişele cititorilor şi înştiinţează diriginţii, profesorii, Comitetul de sprijin a bibliotecii, elevii responsabili pe clasă cu biblioteca şi directorii despre eventualele  nereguli apărute.

Comitetul de sprijin al bibliotecii, format din profesori şi învăţători , are următoarele atribuţii :

1 . să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la cadrele didactice şi elevi ;

 1. să intreprindă acţiuni în colaborare cu biblioteca ;
 2. să propună spre achiziţie şi să sprijine bibliotecarul în acţiuni de achiziţie de carte .

Atribuţiile profesorilor diriginţi în legătură cu biblioteca:

1.SĂ ANUNŢE ORI DE CÂTE ORI UN ELEV DIN CLASĂ INTENŢIONEAZĂ SĂ SE TRANSFERE LA ALTĂ ŞCOALĂ, PENTRU RECUPERAREA CĂRŢILOR ÎMPRUMUTATE DE ACESTA;

 1. să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la elevi;
 2. să desemneze un elev din clasă responsabil cu biblioteca;
 3. să verifice periodic fişele elevilor.

Atribuţiile elevilor responsabili pe clasă cu biblioteca:

 • să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la colegii de clasă ;
 • să anunţe bibliotecarul când un coleg de clasă vrea să plece prin transfer la altă şcoală, pentru a i se face fişa de lichidare ;
 • să informeze colegii în legătură cu modalitatea de înscriere la bibliotecă şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii ;
 • .să sprijine bibliotecarul în activitatea de popularizarea colecţiilor bibliotecii, a noutăţilor ;
 • să informeze clasa şi dirigintele de acţiunile care au loc în şcoală în colaborare cu biblioteca.

Conform regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecilor şcolare şi Legii bibliotecii , nr. 422/18. 06.2002, 334/31. 05.2002, 593/22.12.2004, ordinelor 5286/12.11. 2004 şi 44226/19.07. 2006, recuperarea cărţilor pierdute se face astfel :

 • imputaţie în funcţie de : evaluarea la preţul actual al unei cărţi în genul celei pierdute, de 1 până la 5 ori preţul cărţii sau la cursul euro plus amenda pentru neglijenţă ( două cărţi noi prevăzute la lectura suplimentară).
 • se mai poate înlocui cu o carte dar care să fie identică cu cea pierdută : titlu, valoare, ediţie, autor etc.

 

Conform Legii bibliotecii, fondurile constituite după aplicarea acestor sancţiuni nu se impoziteazaă şi se evidenţiază ca sume extrabugetare, fiind folosite la dezvoltarea colecţiilor. După recuperarea valorii cărţilor pierdute, nerestituite dsau deteriorate, acestea se scot din gestiunea bibliotecii. Publicaţiile care nu mai pot fi recuperate de la cititori din motive obiective( decese, calamităţi, incendii, plecări definitive fară fişă de lichidare) pot fi scăzute din registrele de evidenţă a bibliotecii , pe baza procesului verbal de scădere aprobat de conducerea şcolii şi contabilul şef. Eliminarea documentelor din colecţiile bibliotecii , se aplică bunurilor culturale comune, uzate fizic şi moral , după o perioadă de minim 6 luni de la achiziţie prin hotărârea conducerii bibliotecii şi conform cu legea Bibliotecii nr. 4226/19 07 2006.

 

Drepturile şi îndatoririle cititorilor :

 1. Accesul liber şi gratuit la fondul de carte al bibliotecii ;
 2. Să respecte termenele de restituire a publicaţiilor împrumutate,
 3. Să evite pierderea sau deteriorarea publicaţiilor ;
 4. Să fie respectuoşi şi să păstreze ordinea şi liniştea la sala de lectură /în bibliotecă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 6 la Regulamentul de Ordine Interioara

 

 

,,ACESTEA SUNT REGULILE MELE”

 

 • Voi intra în şcoală pe uşa de la intrarea elevilor;
 • Voi fi prezent cu 5 min. înainte de începerea programului / sau înaintea orelor de pregătire;
 • Voi aştepta profesorul în linişte, în clasă, în banca mea;
 • Voi păstra liniştea în timpul orei, răspunzând doar când sunt întrebat şi voi părăsi locul doar atunci când profesorul solicită acest lucru;
 • Voi fi respectuos cu tot personalul şcolii;
 • Îmi voi respecta şi ajuta colegii;
 • Accesul în alte săli de clasă decât în aceea în care îmi desfăşor activitatea este strict interzis;
 • Nu voi părăsi clasa pe timpul orei decât în situaţii excepţionale;
 • Voi păstra bunurile şcolii;
 • Voi păstra curăţenia în clasă, în şcoală, în curtea şcolii;
 • Voi purta haine decente;
 • Nu voi folosi telefonul mobil în timpul orelor;
 • Nu voi folosi violenţa verbală;
 • Voi folosi casetofonul, C.D-player-ul în şcoală doar cu acordul profesorului;
 • Voi avea în permanenţă la mine carnetul de elev şi ecusonul;
 • Băiat sau fată, fiind, voi avea o ţinută adecvată (se interzic cu desăvârşire: păr vopsit, cercei la băieţi, multe bijuterii, fuste foarte scurte etc.);
 • Voi părăsi şcoala în timpul programului doar cu acceptul dirigintelui, al profesorului de serviciu sau al conducerii şcolii;
 • Ca elev de serviciu pe clasă, voi părăsi ultimul clasa, lăsând totul în ordine (tabla ştearsă, fără hârtii, fără distrugeri);