PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

sbv-7_20755424202_o

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

 

2016 -2020

 

 

                                                        Echipa de proiect: Prof. Ichim Belamiea -director

                                                                                      Prof. Iftimie Lăcrămioara – director adjunct

 

 

Avizat în Consiliul Profesoral din  21.01.2016

Aprobat în Consiliul de Administraţie din 04.02.2016

Nr. înreg. 385 / 15.02. 2016

 

 

 

 

 

 

DEVIZA ȘCOLII

 

 

 

 

  O şcoala de calitate,

cu dascali de calitate

pentru un învăţământ de            

                             calitate.

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

ARGUMENT

 1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

I.1. MEDIUL INTERN

I.1.1. Elemente de identificare a unităţii şcolare

I.1.2. Localizare geografică

I.1.3. Scurt istoric

I.1.4. Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ

I.1.4.1. Baza materială

I.1.4.2. Resurse umane

I.1.4.3. Rezultate perioada 2011-2015

I.1.5. Cultura organizaţională

I.2. MEDIUL EXTERN

I.2.1. Contextul legislativ

I.2.2 Analiza circumscripţiei şcolare

I.2.3. Comunitatea locală. Parteneriate la nivel local şi naţional

I.2.4. Parteneriate şi proiecte europene

I.2.5. Analiza PESTE

I.2.6. Analiza SWOT

 1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI

II.1. Misiune şi viziune

II.2. Ţinte strategice

II.3. Opţiuni strategice

III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

 1. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI

Anexă: Plan operaţional de implementare a Proiectului de Dezvoltare Instituţională, an şcolar 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENT

Noile cerinţe in domeniul educaţiei şi formării continue, dinamica societăţii de azi implică in mod necesar  diagnoză, viziune şi progoză astfel incât şcoala românească să fie un partener credibil şi valabil la nivel european.

Proiectul de Dezvoltare Instituţională al Şcolii Gimnaziale  ”Bogdan Vodă” este un document care reflectă personalitatea şcolii şi este elaborat in concordanţă cu politica educaţională pe termen lung a unităţii noastre şcolare.

Creşterea calităţii procesului instructiv – educativ conform cerinţelor UE privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi păstrarea identităţii naţionale  in contextul globalizării unei societăţi a  invăţării pe tot parcursul vieţii este posibilă doar in urma unei analize corecte a factorilor definitorii care conduc la reuşita unui invăţământ de calitate şi a stabilirii strategiei ce trebuie urmată in scopul atingerii obiectivelor propuse.

Stabilirea ţintelor strategice pentru perioada următoare s-a realizat folosind principiul continuităţii in politica educaţională a Şcolii Gimnaziale ”Bogdan Vodă”, continuitate susţinută atât de rezultatele elevilor sub indrumarea cadrelor didactice, cât şi de aşteptările părinţilor şi ale comunităţii locale. Pentru aceasta, s-a pornit de la identificarea ”punctelor tari” şi a ”oportunităţilor” pe care incercăm să le dezvoltăm şi avem  in vedere eliminarea „punctelor slabe”, a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, inlăturarea ”ameninţărilor” sau atenuarea efectelor acestora.

Reformularea ţintelor strategice pentru perioada avută in vedere s-a făcut astfel incât PDI 2016-2020 să reflecte modificările legislative, cerinţele sociale actuale şi valorile europene dar, in acelaşi timp să menţină coerenţa strategiei pe termen lung a şcolii.

Acest document are o importanţă deosebită, deoarece concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei, asigurând intrepătrunderea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului ; el este elaborate şi fundamentat in concordanţă cu mediul şi condiţiile in care ne desfăşurăm activitatea , ţinând cont de toţi factorii care influenţează eficienţa activităţii educaţionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

 

I.1. MEDIUL INTERN

 

I.1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII ŞCOLARE

 

Denumirea şcolii: Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc

 • Tipul şcolii: şcoală gimnazială, cursuri de zi
 • Adresa: Calea Bucovinei Nr. 26
 • Tel: 0230314051; fax: 0230314698
 • Email: bogdanvoda3@yahoo.com
 • Site web:
 • Limba de predare: română
 • Programul şcolii se desfăşoară în două schimburi, între orele 8.00 – 18.05, astfel:

8.00 – 12.00 pentru clasele pregătitoare;

8.00 – 12.00/13.00 pentru clasele I-II;

8.00 – 14.00  pentru clasele V-VIII.

13.10 – 17.05/18.05 pentru clasele III – IV

 

I.1.2. LOCALIZARE GEOGRAFICĂ

Şcoala noastră funcţionează în municipiul Municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava.

Municipiul Câmpulung Moldovenesc este situat în partea central-vestică a judeţului Suceava, la intersecţia coordonatelor 47° 32′ latitudine nordică cu 25° 33′ longitudine estică. Oraşul este localizat în depresiunea intramontană Câmpulung, ce desparte Obcinele Bucovinei de Munţii Stânişoarei.

Zona locuită a localităţii este de aproximativ 24 km² şi se întinde pe o lungime de peste 10 km de-a lungul râului Moldova, care traversează oraşul.

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia municipiului Câmpulung Moldovenesc se ridică la 16.722 de locuitori.

 

 

 

 

I.1.3. SCURT ISTORIC

 

Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă“ Câmpulung Moldovenesc poartă numele unui domnitor ilustru care a fondat statul feudal al Moldovei „Bogdan – Întemeietorul“, ctitorul unei structuri statale a începuturilor noastre libere. Denumirea ei este legată de sărbătoarea conferirii titlului de municipiu oraşului nostru, prin ordinul Ministrului Învăţământului nr. 3890 din 29 mai 1995.

Timp de 140 de ani, acest lăcaş de cultură şi-a îndeplinit menirea sacră de a menţine aprinsă flacăra pasiunii pentru studiu, situându-l în spaţiul spiritual bucovinean pe un loc de frunte.

Înfiinţată la 7 mai 1875 prin Decret Imperial şi prin Ordinul nr. 533 al Ducatului Bucovina, şcoala noastră a funcţionat în clădiri diferite până pe 4 decembrie 1905 când a fost sfinţit actualul local, impunător şi sobru, marcat de rigoarea austriacă şi care poartă încă pe frontispiciu stema vechiului imperiu.

În tot timpul existenţei sale această instituţie şcolara a fost locul unde s-a învăţat bine carte, unde au funcţionat dascali străluciţi, ale caror nume s-au legat strâns de viaţa oraşului.

Punctele de atracţie ale şcolii, care are o anume personalitate, sunt generaţiile de elevi care fac cinste şcolii in care s-au format, dascălii ei serioşi şi bine pregătiţi, olimpicii care au ajuns până în S.U.A., Japonia, India, Nigeria precum şi  cabinetele si laboratoarele, sala de festivităţi, sala de sport şi biblioteca.

Programele de dezvoltare instituţională: „Educaţie pentru sănătate” şi „Eco Şcoala”, Proiectul Socrates – Comenius I, ”Acces la succes” numeroasele proiecte de activităţi extracurriculare derulate au mobilizat întregul colectiv didactic să se implice în activităţi specifice.

Suntem a treia şcoală din judeţ şi a 26-a din ţară laureată cu  „Steagul verde”. Anul 2015 ne-a adus pentru a cincea oară consecutiv această distincţie.

Prin ceea ce a fost, prin ceea ce este şi prin ceea ce ne dorim să fim Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă“  se impune ca o şcoală de referinţă pentru învăţământul câmpulungean.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.4.1. BAZA MATERIALĂ

Şcoala beneficiază de o suprafaţă totală de 3615mp, din care clădirea şcolii se află pe o suprafaţă de 2115 mp, sala de sport pe 431.75mp,clădire corp B 749,3 mp. Spaţiul folosit exclusiv pentru activităţi didactice din cele 26 de săli de clase şi laboratoare este de 1223mp. Spaţiul utilizat în clase este de 1,5/2 mp per elev.

Şcoala are în dotare două corpuri de clădire.

 • Corpul A (clădirea veche) are două nivele şi conţine: săli de clasă, cabinete, laboratoare, sală de festivităţi, grupuri sanitare, anexe, cancelarie, birouri pentru secretariat şidirectori.
 • Corpul B, terminat în 1978, are în componenţă sala de sport , 4 săli de clasă distribuite pe două nivele, grupuri sanitare, anexe.

Localul şcolii necesită o reabilitare totală în ceea ce priveşte instalaţia termică şi instalaţia electrică, precum şi  lucrări parţiale de refacere a stolăriei interioare şi duşumelelor.

In 2011-2014 s-a inlocuit stolăria exterioară la cele două corpuri de clădire, iar in 2014 s-a reabilitat faţada clădirii corpului A.

Clădirea aferentă corpului B necesită: reabilitare faţadă şi acoperiş, refacerea instalaţiei electrice, amenajare vestiare pentru sala de sport.

Incălzirea in anotimpul rece in corpul A se face cu 32 sobe (sălile de clasă, birouri, cancelarie, sală festivităţi) şi convectoare electrice la grupurile sanitare. Sălile de clasă din corpul B au sistem propriu de încălzire – centrală termică racordată la reţeaua de gaz metan a oraşului iar sala de sport este dotată cu generatoare de aer cald. Şcoala şi curtea şcolii sunt dotate cu sistem de supraveghere video şi  sistem de sonorizare.

 

Şcoala dispune de următoarele spaţii:

 • 18 săli de clasă cu mobilier nou sau recondiţionat
 • 1 laborator de biologie
 • 1 laborator de fizică
 • 1 laborator de chimie
 • 1 cabinet AeL
 • 1 cabinet de geografie
 • 1 cabinet de religie
 • 1 cabinet de artă plastică
 • sală de festivităţi
 • bibliotecă cu 731 volume
 • sală de sport cu suprafaţa de
 • 1 teren de sport
 • cabinet medical
 • cabinet de consiliere şcolară
 • cancelarie
 • 1 birou director, 1 birou director adjunct
 • 2 birouri de contabilitate-administraţie/ secretariat
 • spaţiu Cornul şi laptele
 • echipamente audio-video: 3 televizoare, 1 staţie de amplificare,
 • comunicaţii:2 linii telefonice, centrală telefonică cu 4 numere de interior, fax conexiune la internet in cabinete, birouri,cancelarie, bibliotecă;
 • tehnică de calcul: 40 de notebook-uri şi 20 de calculatoare in 2 cabinete , imprimante şi copiatoare in bibliotecă, cancelarie , birouri, ;
 • material didactic specific fiecărei discipline de invăţământ.
 • 2 table interactive
 • 4 videoproiectoare.

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE, AUXILIARE ŞI

ADMINISTRATIVE

 

Nr. Crt. Tipul de spatiu Numar spatii Suprafata (mp)
1 Sali de clasa 21 1033.87
2 Cabinete 3 137.31
3 Laboratoare 2 115.48
4 Sala de sport 1 431.75
5 Biblioteca 1 60.80
6 Spatii depozitare 8 110.41
7 Cancelarie 1 38.16
8 Cab medical. 1 12.69
9 Coridoare 5 261.73
10 Spatii sanitare 3 72.56
11 Secretariat 1 13.14
12 Sala  festiva 1 125.64
13 Contabilitate 1 10.52
14 Magazie  alimente 1 39.73
15 Ateliere 1 48.62
16 Teren sport 1 2024

 

 

 

 

 

 

I.1.4.2. RESURSE UMANE

 1. PERSONAL – AN ŞCOLAR 2015-2016

A.1 Personal didactic: 41 cadre didactice

 • Număr de cadre didactice calificate: 41
 • Număr de cadre didactice cu gradul didactic I: 28
 • Număr de cadre didactice cu gradul didactic II: 3
 • Număr de cadre didactice cu definitivat: 6
 • Număr de cadre didactice debutante: 4

Cadre didactice, pe nivele de învăţământ:

 • Ciclul primar – 12 cadre didactice titular

3 cadre didactice suplinitoare

 • cu gradul didactic I: 12
 • cu definitivat: 2
 • debutanti : 1
 • Gimnaziu – 26 cadre didactice:
 • cadre didactice titulare: 20

 

s 16 cu gradul didactic I

s 3  cu gradul didactic II

s 4  cu definitivat

s 3 debutant

 • 1 cadre didactice detaşate (titulare la alte şcoli):

s 1 definitivat

 • 1 cadru didactic pensionar

A.2 Personal didactic auxiliar:

 • 1 contabil
 • 2 secretare
 • 1 administrator
 • 1 bibliotecar
 • 1 laborant

A.3 Personal nedidactic:

 • 1 muncitor
 • 1 paznic
 • 3 îngrijitoare

 

 • Colectivul de cadre didactice este stabil, format în proporţie de 78,05% din cadre didactice titulare, in cazul cadrelor didactice suplinitoare se tine cont de principiu continuității. Stabilitatea colectivului permite şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe termen mediu şi lung.
 • Relaţiile dintre cadrele didactice sunt bune, nu există stări conflictuale. Colaborarea conducerii şcolii cu cadrele didactice este bună, există o permanentă comunicare şi respect reciproc.
 • Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare, manifestând dorinţa de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.
 • Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învăţare, prin orientarea lui spre formare de capacităţi şi aptitudini, utilizând strategii participative.
 • Relaţiile  interpersonale sunt bazate pe colaborare, deschidere, comunicare.

 

 

 

 1. ELEVI

DINAMICA STRUCTURII ŞCOLARE:

 

2011 – 2012 746 elevi 344 elevi ciclul primar 15 clase
402 elevi ciclul gimnazial 16 clase
2012 – 2013 788 elevi 414 elevi ciclul primar 17 clase
374 elevi ciclul gimnazial 15 clase
2013 – 2014 783 elevi 431 elevi ciclul primar 17 clase
352 elevi ciclul gimnazial 14 clase
2014  – 2015 734 elevi 422 elevi ciclul primar 16 clase
312 elevi ciclul gimnazial 12 clase
2015-2016 721 elevi 403 elevi ciclul primar 15 clase
318 elevi ciclul gimnazial 12 clase

 

 

I.1.4.3. REZULTATE PERIOADA 2011-2015

 

 • Rata abandonului şcolar în cei 4 ani școlari este 0%.
 • Toţi absolvenţii din perioada 2011-2015 au fost admişi în învăţământul liceal.
 • Rata promovabilităţii la sfârșitul celor 4 ani școlari din perioada 2011-2015 este peste 99%.
 • Rata promovabilităţii la sfârșitul anului școlar 2015-2016 a fost de 100%
 • Toţi absolvenţii promoției 2015-2016 au fost admişi în învăţământul liceal in prima etapă de admitere.

 

Date statistice pe perioada 2011-2016

 

Promovabilitate la sfârșitul fiecărui an școlar

 

 

Nivel An şcolar
2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015-2016
Primar 100% 100% 100% 100% 100%
Gimnazial 99.74 % 100% 100% 100% 100%
Şcoala 99,87% 100% 100% 100% 100%

 

 

Rezultate la Evaluarea Naţională  2011 – 2012

 

Disciplina Nr. elevi % note

peste 5

% note

<5

% note

5-5,99

% note

6-6,99

% note

7-7,99

% note

8-8,99

% note

9-9,99

% note

10

Limba română 97 95,91 4,13 10,31 7,22 15,47 25,78 35,06 2,07
Matematică 97 65,98 34,02 19,59 13,41 10,3 10.3 8,25 4,13

 

 

 

Rezultate la Evaluarea Naţională  2012 – 2013

 

Disciplina Nr. elevi % note

peste 5

% note

<5

% note

5-5,99

% note

6-6,99

% note

7-7,99

% note

8-8,99

% note

9-9,99

% note

10

Limba română 92 94,55 5,43 3,26 10,87 17,39 23,91 36,95 2,17
Matematică 92 88,04 11,95 19,56 10,87 10,87 10,87 21,74 14,13

 

 

 

 

Rezultate la Evaluarea Naţională  2013 – 2014

 

Disciplina Nr. elevi % note

peste 5

% note

<5

% note

5-5,99

% note

6-6,99

% note

7-7,99

% note

8-8,99

% note

9-9,99

% note

10

Limba română 110 94,56 5,45 12,73 10,91 20 24,55 24,55 1,82
Matematică 110 89,91 10,91 21,82 13,64 13,64 8,18 30 1,82

 

 

 

 

Rezultate la Evaluarea Naţională  2014– 2015

 

Disciplina Nr. elevi % note

peste 5

% note

<5

% note

5-5,99

% note

6-6,99

% note

7-7,99

% note

8-8,99

% note

9-9,99

% note

10

Limba română 90 100 12,22 12,22 11,11 32,22 30 2,22
Matematică 90 88,85 11,15 17,77 7,77 8,88 12,22 35,55 6,66

 

 

Rezultate la Evaluarea Naţională  2015– 2016

 

 

Disciplina Nr.

elevi

% note

peste 5

% note

< 5

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
Lb.romana 75 93,33% 6,67% 4% 8% 10,67% 17,33% 53,33%
Matematica 75 78,67% 21,33% 8% 14,67% 9,33 % 25,33% 16% 5,33%
Media generala 75 88% 12% 9,33% 9,33% 14,67% 20% 34,67%

 

 

 

Rezultate la concursuri și olimpiade școlare

 

Numărul mare de elevi participanți la etapele de masă, la etapa municipală şi judeţeană a acestor concursuri reflectă preocuparea cadrelor didactice și elevilor școlii pentru performanță. Prin rezultatele deosebite obţinute la concursurile județene, interjudeţene şi etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor, Școala „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc se situează în topul școlilor din

Județul Suceava. Deoarece numărul premiilor și mențiunilor obținute la olimpiade și concursuri este foarte mare, statistica exactă a acestora, va constitui o anexă a prezentului document.

.

I.1.5. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional bun.   Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitatea, dorinţa de afirmare.

Climatul organizaţiei şcolare este caracterizat prin dinamism şi un grad înalt de angajare a membrilor școlii; este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

Cadrele didactice din şcoala noastră sunt interesate de perfecţionarea continuă pentru a se putea ridica la nivelul cerinţelor actuale ale reformelor. Pe lângă participarea la activităţile metodice din şcoală, cadrele didactice urmează diferite modalităţi de perfecţionare organizate de IŞJ Suceava, CCD Suceava, etc.

În unitate sunt patru metodişti ai I.S.J., cinci responsabili de cercuri pedagogice și trei membri in consiliile consultative.

Conducerea şcolii este deschisă şi receptivă la sugestiile cadrelor didactice, ale personalului didactic auxiliar și nedidactic, le respectă competenţele, le oferă o largă autonomie, îi sprijină în realizarea activităților. Managementul este transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol.

În paralel cu procesul instructiv sunt organizate numeroase acţiuni cultural-educative, unele dintre ele devenite deja tradiţii ale şcolii:

Revista şcolii „Vivat” – revistă anuală, conţine articole, informaţii din viaţa şcolii, încercări literare ale elevilor etc.

”Balul toamnei” – activitate desfășurată de cadrele didactice impreună cu părinții elevilor din școală.

Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar, cu premierea elevilor laureaţi la concursurile şi olimpiadele şcolare.

Serbarea şcolii.

”Hallowen Party”

Concerte de colinde.

Acţiuni de voluntariat (de tipul Let’s do it Romania!,Shoe bocs.)

Eco crosul bogdăneilor.

La 31 martie 2015 a intrat în vigoare noul Regulament de Organizare și Funcționare a Şcolii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc. Regulamentul a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul regulamentului sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.

Dovezi ale calităţii procesului de învăţământ, sunt promovabilitaea de 100%, rezultatele examenului de evaluare  naţională şi de admitere în licee obţinute de elevi, precum şi la olimpiadele şcolare, unde an de an am obţinut numeroase premii. Elevii noștrii se incadrează cu succes  in noua formă de invățământ și fac dovada unui bagaj solid de cunoștințe și abilități .

 

 

 

 

I.2. MEDIUL EXTERN

I.2.1. CONTEXTUL LEGISLATIV

Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I.

Acest Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Legea 1-2011, Legea educaţiei naţionale;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 5115 din 15 decembrie 2014;

 • Ordinele, notele, notificările şi precizările MEN/M.E.C.S;
 • Programul de Guvernare pe perioada 2003 – 2016, capitolul Educaţie;
 • LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

 • HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 21/10.01.2007 privind aprobareaStandardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
 • Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • Ordin 3638/ 27.03.2012 Aprobarea standardelor de formare continuă a persoanelor cu funcții manageriale;
 • OMECTS nr. 3545/2012 Adoptarea politicii în managementul educațional

preuniversitar.

 • Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.

 

 

 

 

 

 

 

I.2.2. ANALIZA CIRCUMSCRIPȚIEI ȘCOLARE

Şcoala Gimnazială „Bogdan Voda” nu este o şcoala de cartier deşi este situată în centrul municipiului, arealul şcolii se întinde pe câţiva km spre Valea Seacă şi alţi  căţiva km pe Plaiul Deia.

Elevii noştri provin atât din circumscripţia şcolară stabilită la nivel local cât şi din circumscripţiile şcolare vecine sau din localităţile învecinate( Sadova, Pojorâta,Vama). In ultimii 20 de ani populația școlară a scăzut foarte mult la nivelul municipiului, ceea ce a avut  drept consecință inchiderea Școlii gimnaziale Nr.1 și micșorarea numărului de elevi la celelalte trei școli rămase. Astăzi, din cei 722 elevi ai școlii 478 sunt din circumscripția noastră școlară iar restul urmează cursurile aici datorită renumelui bun pe care il are școala.

Majoritatea părinţilor elevilor noştri au studii medii sau superioare. Există şi elevi care provin dintr-un mediu social defavorizat( venituri mici, şomaj), familii dezorganizate, părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Din totalul elevilor de la noi din școală, 52 elevi sunt in grija unuia dintre părinți, a altor membri ai familiei sau chiar in grija unor persoane străine.

 

Numărul elevilor școlii se menține în jurul valorii de 720 – 750 de elevi anual.

Media nr. de elevi pe clasă în anii școlari 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 și 2014-2015:

 

An şcolar Nr. elevi Nivel Media pe clasă

 

 

2011 – 2012

344 elevi Ciclu primar 22,93
402 elevi Ciclu gimnazial 25,12
 

2012 – 2013

414 elevi Ciclu primar 24,35
374 elevi Ciclu gimnazial 24,93
 

2013 – 2014

431 elevi Ciclu primar 25,35
352 elevi Ciclu gimnazial 25,14
 

2014 – 2015

422 elevi Ciclu primar 26,37
312 elevi Ciclu gimnazial 26
2015-2016 403 elevi Ciclu primar 26,87
318 elevi Ciclu gimnazial 26,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.3. COMUNITATEA LOCALĂ.

PARTENERIATE LA NIVEL LOCAL ȘI NAȚIONAL

Şcoala este una din instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice dar nu poate funcţiona şi nu se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care funcţionează. Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe principiul complementarităţii serviciilor sociale oferite de către diversele organizaţii care activează în comunitate. Succesul parteneriatului şcoală – comunitate locală este bazat pe legătura permanentă, constantă între agenţii comunitari şi reprezentanţii şcolii. Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte activitățile educative, cele de voluntariat, evenimentele din viața școlii, precum și repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii .

Familia şi şcoala sunt agenţii educativi cu o influenţă deosebită asupra formării şi dezvoltării personalităţii copilului. Efectul colaborării cu părinții asigură reușita scopului educational. Relaţiile cu părinţii copiilor bune și foarte bune, ele sunt întreţinute prin lectorate cu părinţii, în care aceştia sunt informaţi permanent despre problemele şcolii, prin activitățile extracurriculare pe care le desfășoară impreună cu elevii și cadrele didactice, precum și activitățile de loisire desfășurate impreună cu cadrele didactice.   Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe unitate şcoală și inepând din anul 2011 s-au constituit in Asociația părinților de la Școala ”Bogdan Vodă”.

Şcoala ”Bogdan Vodă” a stabilit o convenție de parteneriat cu Poliția Municipiului  Câmpulung  care prevede:

 • participarea cadrelor de poliție desemnate, la orele de dirigenție cu prezentarea unei tematici pe linie de delicvență juvenilă, absenteism și abandon școlar, fapte care aduc atingere normelor de convețuire socială;
 • reglementarea traficului rutier și pietonal in zona unității de invățământ;
 • intensificarea activităților preventive și de control din zona școlii;

Şcoala are cabinet medical și colaborează cu medicul şcolii în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la copii şi asigurarea asistenţei medicale, pentru serviciile de medicină stomatologică s-au incheiat protocoale cu cabinet stomatologice .

Şcoala stabileşte legături cu organele de protecţie a consumatorului în vederea asigurării sănătaţii elevilor.

In vederea  susținerii și imbunătățirii orei de religie, precum și a desfășurării de activități extrașcolare și extracurriculare commune Şcoala Gimnazială ”Bogdan Vodă” a incheiat un protocol de cooperare cu Parohia ” Sfântul Nicolae” Câmpulung Moldovenesc.

.

Menționăm, de asemenea, următoarele parteneriate dintre școala noastră și alte instituții la nivel local și national: Muzeul ”Arta Lemnului” Câmpulung Moldovenesc, Asociația Umanitară ”Freamăt de speranță” Câmpulung Moldovenesc, Asociația Umanitară ”Inițiativa DA” Reșița, Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc, școlile gimnaziale: ”Ghe. Petrescu”-Buruienești Neamț, ”Th. Ștefanelli” Câmpulung Moldovenesc, ”George Voievidca” Câmpulung Moldovenesc, Liteni-Iași, Sadova-Suceva, Pojorâta-Suceava, ”Dimitrie Gusti” Fundu-Moldovei, Colegiul Silvic Bucovina, Asociația Culturală ”Fair-Play” Gura –Humorului.

 

 

I.2.5. ANALIZA P.E.S.T.E.

ANALIZA P.E.S.T.E ( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic)

 

Politic:

Şcoala în contextul politic actual (o societate în schimbare, în căutarea şi promovarea valorilor reale) este supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. Activitatea se desfăşoară având la bază Legeaa Educaţiei naţionale Nr.1/2011 şi  ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului şi pe cea a managementului şcolar care vizează autonomia instituţiilor de învăţământ.

Strategia de guvernare în educaţie vizează îndeplinirea mai multor obiective:

 • Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ;
 • Asigurarea politicilor de echitate socială;
 • Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii;
 • Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către mediul social, economic şi cultural;
 • Întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele de dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active;
 • Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare profesională;
 • Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare socio-economică;
 • Asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional;
 • Permanentizarea colaborării cu diaspora ştiinţifică românească;
 • Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic;
 • Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educaţional;
 • Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor studii și analize;
 • Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi a principiului responsabilităţii publice şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii;OLITIC
 • Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere;
 • Creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie;
 • Coordonarea politicilor din sectorul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare, în vederea atingerii obiectivelor mai sus menţionate;
 • Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de finanţare private;
 • Respectarea principiului dialogului social;
 • Asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la politicile și iniţiativele comune în domeniul educaţiei, cercetării, atât la nivelul Uniunii, cât și în afara acesteia (colaborarea cu Asia, Australia, America Latină, America de Nord și Africa);
 • Creșterea rolului României în acordarea de asistenţă în domeniul educaţiei altor ţări, în vederea atingerii obiectivelor asociate iniţiativei Education for All, iniţiativă susţinută de ONU și coordonată la nivel global de UNESCO.

 

Economic:

La nivelul municipiului Câmpulung Moldovenesc reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi sau inchiderea altora au influenţat creşterea ratei şomajului și implicit scăderea veniturilor lunare ale familiilor elevilor.

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor de învăţământ, intresul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare scăzut.

Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de şcoală al elevilor.

Toţi aceşti factori econmici au efecte grave: dezinteres, absenteism ridicat, chiar abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea impactul programelor sociale (lapte şi corn, manuale, rechizite gratuite, burse) este mare.

 

Social:

         Analiza demografică a  municipiului Câmpulung Moldovenesc scoate in evidență faptul că: populația este in scădere, evoluția populației de vârstă școlară se află pe o curbă descendentă .Lipsa locurilor de muncă a generat în rândul populaţiei active fenomenul de migraţie în străinătate în scopul căutării de locuri de muncă multe dintre familii luind și copii cu ei.

Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţii de învăţământ, și, indirect, încadrarea personalului didactic.

Situația materială precară a familiilor multor elevi, costul ridicat al achiziționării rechizitelor, caietelor etc., au efecte negative asupra participării la educație, de la dezinteres până la absenteism.

Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este pentru mulţi dintre ei  o problemă secundară, grija principală fiind asigurarea minimului material, necesar unui trai decent. Peste o sută de elevi ai şcolii au cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate. Mulţi dintre ei au rămas în grija bunicilor sau a unor rude mai îndepărtate. Elevii proveniți din familii dezbinate sau din familii cu unul sau ambii părinți aflați la muncă în străinătate sunt expuși la numeroase riscuri privind securitatea fizică și psihică,diminuarea interesului pentru școală, consum de droguri, delincvența juvenilă etc. Se impune o colaborare mai strânsă între școală și partenerii locali: Primăria Câmpulung Moldovenesc, Poliția de Proximitate, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educațională, Direcţia de Sănătate

Publică,  Asociaţia pentru Siguranţa Comunitară şi Antidrog etc.

Crește rolul școlii în cadrul comunității; oferta educațională trebuie adaptată la specificul și cerințele comunității.

 

Tehnologic:

În municipiul Câmpulung Moldovenesc există  rețele de televiziune prin cablu, reţele de telefonie fixă şi mobilă. Există mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor , societăţilor comerciale, de transport, turism, telecomunicaţii etc., cât şi la nivelul familiilor / persoanelor . Majoritatea familiilor au calculator şi conexiune la Internet, care le conferă acces la informare.

Tehnologia are un rol determinant în progresul societății. Sectorul tehnologic cu cel mai mare impact asupra creșterii calităţii şi eficientizării procesului de învăţământ îl reprezintă tehnologia informațiilor. Școala „Bogdan Vodă” pune la dispoziția elevilor și cadrelor didactice o bază materială corespunzătoare desfășurării procesului instructiv- educativ:

 • calculator conectat la internet şi videoproiector în sala de festivități, biblioteca școlii și un număr de 4 săli de clasă;
 • imprimante și/sau copiatoare în sala profesorilor, birouri, bibliotecă;
 • 1 laboratoare de informatică, dotate cu rețele compuse din 7 calculatoare și 25 notebuk-uri pentru elevi și laptop pentru professor;
 • 1 cabinet multimedia dotat cu 12 calculatoare și 15 notebuk-uri pentru elevi cu conectare la internet, laptop, videoproiector;
 • soft educațional pentru diferite discipline: matematică, fizică, biologie, chimie, istorie, geografie.

Trebuie menționat faptul că la aparatura de proiecție, imprimare și copiere, unitatea noastră școlară este sub standardele actuale.

Cadrele didactice au competențe de utilizare a tehnologiei informației și utilizează TIC în activitatea didactică și în activitatea de autoinstruire. Elevii sunt inițiați în utilizarea calculatorului în cadrul unor discipline opționale introduse în Curriculum la Decizia Școlii.

 

 

 

Ecologic:

Pe măsura ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor.

Integrarea în Uniunea Europeană impune respectarea unor norme de protejare a mediului de către unităţile şcolare. Proiectele educaționale realizate de școala noastră nu afectează mediul prin activitățile desfășurate și respectă principiile dezvoltării durabile.

Educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară. Școala noastră se implică în rezolvarea problemelor de mediu prin derularea de proiecte ecologice și activități de voluntariat privind educația ecologică. În proiectele de protejare a mediului, școala noastră a avut o abordare interdisciplinară și a stimulat munca în echipă. Printre programele și proiectele pe teme de mediu, menționăm: „ECO-ȘCOALA”(am obținut pentru a șasea oară consecutiv distincția ”Steagul verde”, „LeAF”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.6. ANALIZA SWOT

 Curriculum

Puncte  tari Puncte slabe
– Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material curricular corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale);

– Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării;

– Programe CDS elaborate de cadrele didactice ale şcolii;

–  Proiectarea curriculara se face tinand cont de rezultatele la testele initiale , urmarind progresul inregistrat;

– Pregatirea suplimentara a elevilor pentru Evaluarile nationale, olimpiade şi concursuri şcolare;

– Elevii motivati pentru invatare, cu posibilităţi intelectuale bune şi foarte bune ;

–  Număr mare de elevi participanţi şi premiaţi la concursurile şi olimpiadele naţionale;

– Colaborarea bună între cadrele didactice din ciclul primar şi gimnazial şi realizarea activităţilor metodice şi educative commune;

–   Atenţiei sporită acordată laturii formativ educative a procesului didactic;

–  Pregatirea școlară buna oferita de Școala „Bogdan Voda”  .

 

  –  Lipsa din schema de încadrare a unui informatician – administrator de reţea;

– Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD;

– Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor, opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei;

– Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte ca: organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activi

tăţii didactice pe nevoile elevului, abordarea inter/trans și multidisciplinară

a subiectelor;

 

 

 

 Oportunități Amenințări
-Interesul în creştere al elevilor faţă de

tehnologia informaţiei;

– Există site-uri specializate în oferirea de materiale şi soft-uri pentru cadre didactice;

– Oferta mare de auxiliare didactice

permite o selecţie riguroasă in vederea

achiziţionării;

– CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii

dorinţei de informare şi cunoaştere in

diferite domenii de activitate, contri-buind la dezvoltarea inteligenţelor

multiple, bază pentru formarea omului

viitorului;

– C.D.Ş. permite valorificarea abilităţilor

individuale ale copiilor şi le poate trezi

interesul pentru alegerea unei profesii;

– Programe şcolare încărcate şi uneori

neadecvate exigenţelor de formare la nivel european;

– Diminuarea interesului la învăţătură al elevilor claselor a VIII-a pentru disciplinele necuprinse la Evaluarea Naţională;

– Spaţii insuficiente pentru activităţi de pregătire suplimentară

– Programe necorelate la discipline din aceeași arie curriculară (de exemplu, la matematică-fizică–chimie);

– Manualele la cls. V-VIII, nu sunt în concordanță cu programa școlară, ceea ce impune achiziționarea de către elevi a unor materiale auxiliare;

– Existenţa unor neconcordanțe între

programele şcolare de la învăţământul

primar și cele de la învăţământul gimnazial.

 

 

Resurse umane

Puncte  tari Puncte slabe
– Cadre didactice calificate în proporţie de 100%, dintre care 75,30% cu gradul I;

– Colectiv stabil de cadre didactice, format în proporţie de 95% din cadre didactice titulare;

– Cadre didactice competente, dedicate meseriei şi apreciate în comunitate;

– Delimitarea clară a responsabilităţilor cadrelor didactice şi o bună coordonare a lor de către echipa de management;

– Relaţii interpersonale bune, un climat de cooperare între cadrele didactice, relaţii deschise, bazate pe respect reciproc;

-Participarea cadrelor didactice la perfecţionări prin grade didactice şi cursuri de formare;

– Cadre didactice cu abilităţi în domeniul IT şi preocupări pentru predarea asistată de calculator;

– Cabinet medical, Cabinet de Consiliere școlară cu personal competent;

– Comunicare şi deschidere faţă de elevi;

– Un foarte bun grup de profesori metodişti la diferite specialităţi, autori de metodici ale disciplinelor de învăţământ, material didactice auxiliare, cărţi şi studii de specialitate;

-Bună cultură organizaţională caracte

rizată prin păstrarea unor tradiţii specific;

– Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, există comisii constituite pe diverse problem precum şi o bună coordonare a acestora;

– Respectarea criteriului continuităţii pe post şi la clasă, inclusiv pentru cadrele didactice suplinitoare, acolo unde este posibil;

  -Cadre didactice cu norma didactică la mai multe şcoli;

– Insuficienta preocupare a unor cadre didactice pentru respectarea de către elevi a normelor din Regulamentul de organizare și funcționare a școlii privind ținuta și disciplina elevilor;

– Lipsa de motivație pentru învățătură a unor elevi, slaba implicare a acestora în propria lor dezvoltare;

– Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, care sunt lăsaţi în grija în grija bunicilor sau altor rude care nu au un control eficient asupra lor;

-Nerespectarea graficului de serviciu pe

paliere şi a serviciului pe şcoală de către unele cadre didactice

· Inerţia unor cadre didactice în acceptarea noului şi, în special, în regândirea relaţiei profesor – elev.

– Lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, manifestată de o parte din cadrele  didactice;

– Nevalorificarea la maxim a resurselor umane şi materiale;

– Nu toate cadrele didactice care au participat la cursuri de perfecţionare aplică la clasă metodele şi tehnicile însuşite.

 

 Oportunități Amenințări
– Număr mare de solicitări de înscriere din partea unor elevi din alte circumscripţii şcolare;

– Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o pregătire de calitate a elevilor;

– Diversitatea cursurilor de formare şi

perfecţionare organizate de CCD sau în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene (POSDRU);

– Stimularea cadrelor didactice cu performanțe în activitatea didactică prin acordarea Gradației de merit.

-Instituirea unui cadru de monitorizare a performanţelor şcolare în unitate;

-Programe de pregătire specială pentru olimpiade şi concursuri pentru elevii capabili de performanţă şcolară;

-Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale;

-Participarea la programe şi proiecte locale şi naţionale

-Posibilitatea accesării de fonduri europene pentru formare profesională a elevilor şi profesorilor.

– Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, care sunt lăsaţi în grija în grija bunicilor sau altor rude care nu au un control eficient asupra lor;

– Elevi care revin din străinătate şi se

acomodează mai greu la sistemul de

învățământ românesc;

– Deprecierea statutului profesorului în

societate, care determină dificultăţi în

impunerea cadrului didactic, ca principal

factor al educaţiei, în faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi;

– Violenţa şi agresiunea în rândul tinerilor, în special a celor cu probleme familiale;

– Deteriorarea mediului socio-economic,

familial; diminuarea interesului / capacităţii

familiei de a susţine pregătirea şcolară a

copiilor;

– Inexistenta unei legislaţii coerente pentru

asigurarea unei reale autonomii a şcolii;

Restrângeri de activitate pentru cadrele

didactice titulare datorita scăderii populaţiei

şcolare sau a migrării acesteia în străinătate.

 

 

Resurse materiale și financiare

Puncte  tari Puncte slabe
-Amplasarea unitatilor in centrul municipiului;

-Spatii educationale cu o dotare buna ce se incadreaza in normele igienico-sanitare incluzând: spații adecvate pentru săli de clasă și cabinete;

laboratoare de fizică, chimie, biologie și Ael, cabinet multimedia; bază sportivă

compusă din sală de sport, teren de sport; bibliotecă;

-Sală de festivități încăpătoare pentru

desfășurarea în bune condiții a tuturor

activităților;

– Existența cabinetului de consiliere psiho-pedagogică și a cabinetului medical;

-Realizarea anuala a lucrarilor de reparatii curente si igienizare a spatiilor.

– Sistem de supraveghere video pentru

asigurarea securității elevilor în școală;

-Deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare;

-Îmbogățirea permanentă a fondului de material didactic și a fondului de carte;

-Realizarea de venituri extrabugetare din

închirieri de spaţii.

  -Spaţiu insuficient pentru desfăşurarea

activităţii într-un singur schimb;

– Incălzirea se face cu sobe pe lemne in anotimpul rece;

– Lipsa dotarii cu tehnica de calcul corespunzatoare ( numar insuficient de calculatoare performante);

Lipsa unui cabinet logopedic, și a unui cabinetului metodic;

-Uzura fizica si morala partiala a mobilierului din dotare.

– Conştiinţa morală scăzută a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare;

-Lipsa unei evidenţe clare și a unui control sistematic în vederea recuperării pagubelor realizate de către elevi;

-Lipsa fondurilor pentru recompensarea

activităţilor de performanţă ale elevilor şi

cadrelor didactice.

 Oportunități Amenințări
– Descentralizarea finanţării şi autonomia instituţională, care permit o gestionare mai eficientă a fondurilor;

– Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru rezolvarea problemelor curente prin intermediul Asociației părinților;

– Solicitările de închiriere a spaţiilor în

condiţii avantajoase pentru şcoală;

– Oferte de sponsorizare din partea unor agenți economici;

-Fonduri de la Primăria pentru reparaţii şi igienizări;

-Posibilitatea accesării de fonduri europene.

 

-Administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente;

-Degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii;

-Insuficienţa fondurilor băneşti pentru

întreţinerea şcolii în condiţii optime pentru derularea procesului instructiv – educativ;

– Legislație defectuoasă în ceea ce priveşte achiziţionarea de material ,

reparaţii capitale etc.

– Ritmul accelerat al progresului tehnologic conduce la uzura morală a echipamentelor

existente;

– Obstacole în accesarea proiectelor europene generate de legislația neclară și de birocrația excesivă.

 

Relațiile cu comunitatea și activitatea educativă.

 

Puncte  tari Puncte slabe
-Colaborarea cu Primăria, Poliția Sanitară,ITM, ISU, Parohia Sf. Neculai, Biblioteca Municipală;

-Promovarea imaginii școlii în comunitate prin mass-media locală și prin intermediul site-ului școlii și a revistei ”Vivat”;

-Intâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;

-Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul activităţilor extraşcolare;

-Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor;

-Semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile;

-Buna colaborare cu liceele din municipiul si din judet in vederea realizarii unei orientari vocationale adecvate;

-Organizarea de activitati extrascolare si extracurriculare atractive(excursii, vizionari de spectacole, serbari, actiuni caritabile cu orfelinate, case de batrâni etc), introduce elevii în mediu comunitar si contribuie la socializarea lor;

-Buna colaborare între director si coordonatorul de programe   educative;

-In scoala s-au desfasurat programe educationale interne: Ecoscoala, Sa invatam despre padure, etc

-Participari la activitatile sportive.

 

– Lipsa de proiecte de parteneriat cu şcoli și instituții din țări europene;

-Număr mic de cadre didactice implicate în proiecte de cooperare europeană;

– Implicare scăzută a unor părinți în activitățile extracurriculare inițiate de școală la nivel gimnazial, justificată (parțial) de lipsa de timp;

– Inconsecvenţă în promovarea imaginii şcolii în comunitate din cauza numeroaselor responsabilități și activități ale persoanelor responsabile de promovarea imaginii școlii.

-Slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri;

-Fonduri insuficiente la buget pentru desfasurarea  activitatilor extracurriculare

-Formalism in finalizarea unor priecte demarate.

 

Oportunități Amenințări
-Disponibilitatea unor instituţii de a veni in sprijinul şcolii: primărie, biserică, poliție etc.;

– Prestigiul școlii la nivel local obținut prin rezultatele elevilor și cadrelor didactice;

– Deschiderea spre colaborare a unor școli și instituții din diferite țări europene;

-Cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al părinţilor privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi ;

-Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională;

 

-Scăderea populației școlare, determinată de sporul natural negativ și de fenomenul de migrare a forței de muncă în străinătate;

-Aportul mass-mediei la creșterea violenței fizice și verbale în rândul tinerilor;

-Lipsa motivării materiale a cadrelor didactice ce se implică în derularea proiectelor;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI

 

II.1. MISIUNE ŞI VIZIUNE

 

 

VIZIUNEA

 

O şcoală apreciată de către elevi, părinţi şi comunitate locală pentru: eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor,  rezultatele deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

O şcoală in care, in fiecare zi eşti  un pic mai bun decât ieri şi ştii să faci ceva mai bine decât ieri.

O şcoală care vizează menţinerea pe primele locuri între şcolile din zona de munte şi din judeţ.

 

 

        MISIUNEA

 

Şcoala Gimnazială „BOGDAN VODĂ” își propune să asigure:

 • o educație de calitate, modernă și flexibilă, adaptată nevoilor și aspirațiilor

individuale, în concordanță cu cerințele comunității;

 • o educație în spiritul demnității și toleranței; al respectării drepturilor și

libertăților fundamentale ale omului; al atașamentului față de valorile moralcivice;

 • o educație pentru dezvoltarea durabilă, prin cultivarea respectului pentru

mediul înconjurător aptitudinilor şi cultivarea intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a diversităţii şi toleranţei.

 • o educație in scopul dezvoltarii capacităţilor, deprinderilor şi competenţelor care să le permită elevilor nu doar obţinerea de performanţe, ci şi alegerea unei cariere de succes, prin includerea într-o formă superioară de şcolarizare.

 

 

 

 

II.2. ŢINTE STRATEGICE

 

Rezultatul aspectelor principale care necesita dezvoltare

(prioritaţi pâna în 2020)

 

În urma analizei situaţiei actuale şi a tendinţelor viitoare constatam urmatoarele

aspecte care reprezinta prioritaţi majore pentru şcoala noastră:

 

T.1  Creşterea performanţelor şcolare şi asigurarea succesului la învăţătură pentru toţi elevii, potrivit nivelului propriu de dezvoltare ,prin perfecționarea pregătirii metodice și științifice a cadrelor didactice și asigurarea unui management performant.

T.2  Inovarea procesului instructiv- educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii.

T.3   Dezvoltarea competenţelor cheie la elevi prin implicarea în proiecte şi activităţi extraşcolare, într-un climat de siguranţă fizică şi psihică, de încredere şi cooperare în şcoală.

T.4 Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare   desfășurării unui invățământ de calitate.

T.5   Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate locale, naționale și europene.

T.6 Realizarea educației pentru o dezvoltare durabilă.

T3. T3. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare des II.2. OPȚIUNI STRATEGICE

 

T.1  Creşterea performanţelor şcolare şi asigurarea succesului la învăţătură pentru toţi elevii, potrivit nivelului propriu de dezvoltare ,prin perfecționarea pregătirii metodice și științifice a cadrelor didactice și asigurarea unui management performant.

 

făşurării

sfăşurăcalitate

Opţiunea curriculară

 

Opţiunea financiară şi a

dotărilor materiale

 

Opţiunea investiţiei în

resursa umană

 

Opţiunea relaţiilor

comunitare

 

 -Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente,specifice,

realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;

– Cunoașterea de către toate cadrele didactice a documentelor de politicăeducaţională elaborate extern şi

intern (MECS, ISJ, școală) și

implementarea lor prin planurile specifice ale

catedrelor și comisiilor de

specialitate;

-Implementarea curriculumului

şcolar, prin parcurgerea

integrală a programei şi a

C.D.Ș., utilizând în procesul de

predare-învățare metode activ-

participative în scopul stimulării interesului elevilor;

– Diversificarea ofertei de opţionale, prin propunerea unor programe personalizate,

atractive;

– Proiectarea diferenţiată a

demersului didactic.

 

– Asigurarea de către echipa de management a fondurilor

necesare pentru achiziţionarea

de noi mijloace de învăţământ şi material didactic;

– Luarea deciziilor referitoare la necesarul resurselor

financiare prin consultarea

organismelor de lucru;

-Folosirea eficientă a

materialului didactic şi a

mijloacelor de învăţământ din

dotare;

– Recondiționarea periodică a

mijloacelor de învățământ aflate în dotare;

– Îmbogăţirea fondului de carte;

– Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în găsirea de sponsori pentru derularea de

activități educative.

 

– Perfecționarea

competențelor manageriale prin

participarea echipei

manageriale și a șefilor de comisii metodice la cursuri de management educațional;

– Perfecţionarea cadrelor didactice pentru utilizarea şi

eficientizarea metodelor de

predare activ-participative,

pentru inițierea şi dezvoltarea de proiecte educaționale;

– Distribuirea de

responsabilităţi tuturor cadrelor

didactice, în vederea valorificării potenţialului

individual prin consultare şi

implicare;

– Evaluarea performanţelor

cadrelor didactice pe baza indicatorilor de performanţă;

– Motivarea cadrelor didactice

și elevilor cu performanțe la

competiţiile judeţene şi

naţionale.

 

– Identificarea, prin evaluare

instituţională, a nevoilor de

educaţie ale comunităţii locale

şi căutarea posibilităţilor de

satisfacere a acestora în cadrul

normativ existent şi cu resursele

disponibile;

– Colaborarea cu autoritățile locale în derularea de proiecte şi programe de dezvoltare școlară;

– Desfășurarea de acțiuni în colaborare cu parteneri externi

din mediul educațional și din

afara acestuia;

– Diseminarea rezultatelor

valoroase din activitatea şcolii

şi promovarea lor în comunitate

prin organizarea de activităţi în

cadrul centrelor metodice,

articole informative în massmedia,

site-ul școlii

 

ui învăţământ de calitateAsigurarea condiţiilor optime de studiu şi de

RESURSE STRATEGICE:

 • Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 • Resurse materiale şi financiare: material curricular (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, manuale,caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu,echipamente IT, birotică şi consumabile;
 • Resursele informaționale sunt reprezentate legislația specifică: site MECS, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;
 • Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori din cadrul școlii și, dacă este cazul, experți din exterior;
 • Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;

 

 

REZULTATE AȘTEPTATE:

 • Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către responsabilii de comisii şi conducerea şcolii;
 • Proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică educaţională;
 • Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune printr-un management de calitate;
 • Creșterea interesului elevilor pentru școală, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de promovabilitate în creștere și scăderea ratei absenteismului;
 • Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere în liceu;
 • Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale;

–   Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare;

–   O relaţie mai bună a școlii cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;

–   O imagine bună a școlii în comunitate şi în afara acesteia.

T.2  Inovarea procesului instructiv- educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii.

sfăşurăcalitate

Opţiunea curriculară

 

Opţiunea financiară şi a

dotărilor materiale

 

Opţiunea investiţiei în

resursa umană

 

Opţiunea relaţiilor

comunitare

 

– Introducerea în CDŞ la gimnaziu a unei discipline

opţionale cu durata de 4 ani,in scopul formării la elevi a

competențelor de utilizare a

programelor de tip Office și de comunicare prin intermediul

internetului;

– Actualizarea permanentă a

programelor existente pentru

disciplinele opționale de TIC,

prin sincronizarea acestora cu noile versiuni ale programelor

din suita Office;

– Integrarea TIC în lecțiile de la disciplinele din trunchiul

comun, atât în etapa de predare

–învățare, cât și în etapa de evaluare;

 

– Menținerea în stare de bună

funcțiune a calculatoarelor și

echipamentelor TIC din dotarea

laboratoarelor;

– Achiziționarea de

calculatoare și videoproiectoare

pentru sălile de clasă care încă

nu au;

– Înlocuirea echipamentelor

TIC uzate fizic și moral;

-Identificarea de noi surse de

finanțare pentru reînnoirea

echipamentelor TIC dinlaboratorul Ael

-Aplicarea prevederilor din

ROI, pentru recuperarea

pagubelor produse de elevi;

– Achiziționarea de software educațional și programe antivirus;

 

-Actualizarea periodică a

competențelor cadrelor didactice de utilizare a noilor

tehnologii prin participarea la

cursuri de formare în domeniul TIC;

– Implicarea cadrelor didactice

în activități și proiecte privind

siguranța elevilor pe internet

– Prevenirea elevilor cu privire

la riscurile la care se expun

utilizând rețele de socializare

(Facebook, Twitter);

– Informarea elevilor despre

legislaţia în vigoare cu privire

la drepturile de autor pentru

produsele soft şi măsurile de

protecţia datelor

-Conștientizarea părinților cu

privire la efectele nocive ale utilizării excesive de către copii a calculatorului și internetului,

prin introducerea unor teme

adecvate la lectoratele cu

părinții;

-Colaborarea școlii cu părinții pentru educarea copiilor privind utilizarea în siguranță a

internetului;

– Implicarea școlii în proiecte

educaționale online cu parteneri

locali, regionali și/sau naționali;

– Colaborarea cu autoritățile

locale, cu alți parteneri de la

nivel local şi cu parteneri

externi pentru accesarea de

fonduri europene în scopul finanțării de proiecte de

dezvoltare școlară axate pe dotări cu echipamente IT și

produse software.

 

RESURSE STRATEGICE:

 • Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 • Resurse materiale şi financiare: rețea de calculatoare, echipamente IT, softuri educaționale, conexiune internet, birotică şi consumabile; material curricular (planuri de învățământ și programe școlare, materiale didactice specifice); programe de activităţi, proiecte;
 • Resursele informaționale sunt reprezentate legislația specifică: site MECS, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;
 • Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, și, dacă este cazul, experți din exterior;
 • Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;

 

REZULTATE AȘTEPTATE:

 • Perfecționarea competențelor TIC ale cadrelor didactice;
 • Dezvoltarea deprinderilor elevilor de utilizare a sistemelor de calcul şi a unor produse software de largă răspândire;
 • Creșterea capacităţii de comunicare a elevilor utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional;
 • Inovarea strategiilor didactice prin integrarea noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ;
 • Creșterea motivației elevilor pentru școală, ca urmare a utilizării unor metode interactive de predare-învățare;
 • Creșterea gradului de implicare a elevilor în propria lor instruire;
 • Creșterea gradului de satisfacție al părinților pentru serviciile educaționale oferite de școală;
 • O mai bună valorificare a dotării TIC a școlii prin utilizarea softurilor educaționale în lecții la disciplinele din trunchiul comun;
 • Creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității ca urmare a modernizării procesului instructiv-educativ prin utilizarea noilor tehnologii.

 

T.3   Dezvoltarea competenţelor cheie la elevi prin implicarea în proiecte şi activităţi extraşcolare, într-un climat de siguranţă fizică şi psihică, de încredere şi cooperare în şcoală.

 

sfăşurăcalitate

Opţiunea curriculară

 

Opţiunea financiară şi a

dotărilor materiale

 

Opţiunea investiţiei în

resursa umană

 

Opţiunea relaţiilor

comunitare

 

-Crearea unor oportunităţi de succes prin identificarea domeniilor de interes ale

elevilor

– Diversificarea gamei de activităţi extraşcolare corespunzătoare intereselor elevilor

– Utilizarea eficientă a săptămânii « Să ştii mai mult să fii mai bun »

 

-Identificarea surselor de

finanţare pentru sprijinirea

proiectelor şi activităţilor

extracurriculare ale şcolii;

– Folosirea eficientă a materialului didactic şi a

mijloacelor de învăţământ  din dotare;

– Identificarea de resurse pentru premiere (diplome/ medalii/ fotografii pentru panou/ excursie)

-Realizarea unui climat de siguranţă, un ambient propice actului educaţional

-Valorificarea aptitudinilor speciale/ a punctelor tari ale elevilor prin antrenarea în formații artistice/ sportive etc.

– Participarea la competiții și festivaluri pe domenii ;

-Implicarea cadrelor didactice în activităţi extraşcolare diversificate ;

-Formarea de cadre didactice animatoare specializate.

 

-Realizarea de parteneriate cu diferite instituţii şi ONG-uri pentru desfăşurarea de activităţi extraşcolare

-Implicarea activă a Poliției de proximitate în activităţi de combatere şi prevenire a absenteismului, a violenţei şi delicvenţei juvenile în şcoală

-Realizarea de parteneriate cu Parohia ”Sf. Nicolae”, Unitatea de pompieri ”Bucovina”,personalul cabinetului medical pentru dezvoltarea competenţelor

 

 

RESURSE  STRATEGICE:

 • Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 • Resurse materiale şi financiare: birotică şi consumabile; materiale didactice specifice; programe de activităţi, proiecte; diplome și medalii;
 • Resursele informaționale sunt reprezentate legislația specifică: site MECS, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;
 • Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, și, dacă este cazul, experți din exterior;
 • Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;

 

REZULTATE AȘTEPTATE:

 

 • Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală.
 • Creșterea numărului de elevi implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare;
 • Dezvoltarea aptitudinilor speciale/ a talentelor elevilor prin antrenarea în formații artistice/ sportive.
 • Creșterea capacităţii de comunicare a elevilor, a abilităților de socializare și a deprinderilor de lucru in echipă;
 • Mai mulți elevi premiați la concursurile și competițiile școlare județene și naționale;
 • Creșterea gradului de implicare a elevilor în propria lor instruire;
 • Creșterea gradului de satisfacție al părinților pentru serviciile educaționale oferite de școală;

 

 

T.4 Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare   desfășurării unui invățământ de calitate.

sfăşurăcalitate

Opţiunea curriculară

 

Opţiunea financiară şi a

dotărilor materiale

 

Opţiunea investiţiei în

resursa umană

 

Opţiunea relaţiilor

comunitare

 

– Susţinerea în cadrul orelor

de consiliere şi orientare a unor

teme privind educaţia rutieră,

traficul de

persoane, riscurile

consumului de droguri și substanțe etnobotanice,

educaţie pentru sănătate;

-Reactualizarea

ROI -referitor la

normelor de

conduită în şcoală;

– Includerea în cadrul lecţiilor

a unor momente educative

privind păstrarea curățeniei şi

întreţinerea bazei materiale a şcolii, în scopul menţinerii unui

ambient plăcut şi curat, favorabil desfășurării activității în condiții optime;

-Includerea în cadrul lecţiilor

de dirigenție a unor teme având

drept scop diminuarea violenței

în comportamentul elevilor.

-Derularea proiectului de reabilitare a clădirii școlii și a sălii de sport;

– Proiecte de buget

fundamentate care să acopere

cheltuielile de întreţinere şi

reparaţii;

– Realizarea unei execuţii bugetare echilibrate;

-Realizarea programului de

achiziţii de bunuri şi servicii în

condiţiile legii;

– Întreţinerea bazei materiale

existente şi îmbunătăţirea

acesteia prin diverse mijloace

de atragere a resurselor;

-Asigurarea bazei logistice pentru evaluarea elevilor

claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi

a VIII-a, pentru olimpiade şcolare, pentru activităţile

educative şi

sportive,

extracurriculare şi concursurile

şcolare;

-Aplicarea prevederilor ROI

pentru recuperarea pagubelor produse

de elevi;

– Menţinerea în stare de bună

funcţionare a sistemului de

supraveghere video-audio.

-Asigurarea resurselor umane

necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului instructiveducativ;

– Consultarea factorilor implicaţi (CA,Primărie, Comitetul

Reprezentativ al Părinţilor) în

repartizarea bugetului;

– Asumarea răspunderii

personalului didactic privind

păstrarea patrimoniului şcolii;

– Implicarea membrilor

CA în gestionarea bunurilor şi

recuperarea pagubelor;

– Monitorizarea respectării de

către elevi şi personalul şcolii a

legislaţiei în vigoare, a

prevederilor ROI.

 

-Reactualizarea

parteneriatului cu Poliţia în vederea creşterii siguranţei

elevilor şi cadrelor didactice, pentru combaterea delincvenţei

juvenile şi a manifestărilor

violente, a absenteismului, prin realizarea unor ore de consiliere şi orientare cu participarea

cadrelor de poliţie;

-Colaborare cu ISU în vederea iniţierii elevilor pentru adoptarea unui comportament

adecvat în situaţii de urgenţă,

prin prezentări teoretice la orele

de dirigenţie, urmate de exerciții demonstrative,

simulări;

– Parteneriat cu Direcţia de

Sănătate Publică și Agenţia Antidrog în vederea organizării

de activități de informare a

elevilor privind efectele nocive

ale consumului de droguri;

– Implicarea Consiliului

Reprezentativ al Părinţilor în

menținerea disciplinei elevilor

și combaterea absenteismului.

 

RESURSE  STRATEGICE:

 

 • Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale;
 • Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educaționale); materiale didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi

consumabile;

 • Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECS, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;
 • Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, experți din exterior;
 • Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI.

 

REZULTATE AȘTEPTATE:

 

 • Cadrele didactice realizează proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă;
 • Creșterea gradului de siguranță al elevilor în școală;
 • Creșterea numărului de elevi implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare;
 • Creșterea interesului elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii;
 • Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate la admiterea în licee;
 • Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală;
 • Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit.

 

T.5   Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate locale, naționale și europene.

 

sfăşurăcalitate

Opţiunea curriculară

 

Opţiunea financiară şi a

dotărilor materiale

 

Opţiunea investiţiei în

resursa umană

 

Opţiunea relaţiilor

comunitare

 

– Educarea elevilor prin disciplinele de bază pentru formarea deprinderilor de

colaborare și de muncă în echipă;

– Derularea unor proiecte de cooperare europeană;

– Promovarea valorilor europene în cadrul disciplinelor

din aria curriculară „Om și societate”;

-Dezvoltarea competențelor

de comunicare în limba engleză

a elevilor prin participarea la tabere de vară de profil;

– Dezvoltarea abilităților

elevilor de comunicare prin

intermediul noilor tehnologii în

cadrul disciplinelor opționale din domeniul TIC;

– Activităţi extracurriculare

complementare;

– Asigurarea coerenţei între

competenţele prevăzute de

programele şcolare şi cele dobândite în activităţi realizate

în parteneriat cu alte instituții de cultură.

– Asigurarea comunicării

eficiente prin dotare tehnică şi

servicii Internet de calitate;

– Multiplicarea materialelor

informative (tipărite și

electronice) pentru diseminarea

în școală a informațiilor privind

oportunitățile de cooperare

europeană oferite de Programul

Erasmus plus;

 

Activităţi de formare pentru

cadrele didactice

în scopul perfecționării

competențelor de elaborare,

implementare și management al

proiectelor europene;

– Organizarea echipelor de

proiect (profesori, elevi):

selectarea participanților,

repartizarea sarcinilor,

stabilirea strategiilor de

implementare, evaluare și

diseminare;

-Stimularea cadrelor didactice

în direcţia diversificării

parteneriatelor cu organizaţii

locale şi de la nivel naţional sau

european;

-Informarea corectă şi completă a cadrelor didactice și

elevilor școlii privind activităţile proiectelor de

cooperare europeană.

-Angajarea de parteneriate cu

alte școli și asociații din zonă,

din ţară sau din străinătate, în

scopul realizării unor proiecte

educaționale comune;

– Implicarea părinţilor,

reprezentanţilor comunităţii şi

partenerilor tradiţionali în

proiectele de cooperare;

-Revizuirea relaţiilor de

parteneriat (proiecte

autofinanţate) şi orientarea

acestora spre ţinta propusă;

– Elaborarea şi implementarea

de proiecte de cooperare

finanţate din fonduri europene

prin Programul Erasmus plus .

– Popularizarea activităţii

şcolii, a rezultatelor obţinute de

elevi şi cadre didactice în

cadrul proiectelor prin massmedia,

internet, site-ul școlii, în

vederea creşterii prestigiului

şcolii în comunitate;

 

RESURSE  STRATEGICE:

 • Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale;
 • Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile;
 • Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECS, site ISJ, site Erasmus plus, legislație actualizată;
 • Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte europene, formatori, experți din exterior;
 • Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;

 

REZULTATE AȘTEPTATE:

 

 • Cadre didactice inițiate în elaborarea și gestionarea proiectelor europene finanțate prin Programul Erasmus plus;
 • Elaborarea de proiecte pentru mobilități de formare Erasmus plus KA1și proiecte de parteneriat strategic KA2;
 • Creșterea interesului elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare, reflectată de creşterea numărului elevilor implicaţi;
 • Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de proiectele realizate;
 • Consolidarea dimensiunii europene a educației din școală prin promovarea valorilor privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții;
 • Creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității prin diseminarea activităților și rezultatelor proiectelor implementate.

 

T.6 Realizarea educației pentru o dezvoltare durabilă.

 

sfăşurăcalitate

Opţiunea curriculară

 

Opţiunea financiară şi a

dotărilor materiale

 

Opţiunea investiţiei în

resursa umană

 

Opţiunea relaţiilor

comunitare

 

-Abordarea interdisciplinară a educației pentru dezvoltare

durabilă, la nivelul ariilor

curriculare Matematică și

științe, Om și societate, Tehnologii;

-Introducerea în CDȘ a unor

discipline opționale pe teme de educație pentru sănătate

(alimentație sănătoasă, mișcare în aer liber, prevenirea

consumului de substanțe nocive, a dependenței de

calculator) și educație ecologică;

– Dezbateri pe teme de igienă

în cadrul orelor de dirigenție, cu

participarea unor specialiști din

domeniul medical;

-Activităţi extracurriculare

complementare pentru formarea

unui stil de viață sănătos, realizate în „Săptămâna altfel”: activități în aer liber, excursii,drumeții, competiții sportive,

în care să fie antrenați cât mai

mulți elevi.

-Repararea, recondiționarea sau

inlocuirea mobilierului deteriorat; –

– Actualizarea periodică a

articolelor de la panoul „Eco”;

– Acțiuni de colectare și de

valorificare a deșeurilor

acumulate în şcoală şi în familiile

elevilor, pentru finanțarea activităților și produselor realizate

în proiectul din cadrul programului „Eco-Școala”

-Asigurarea de resurse financiare pentru finanțarea

proiectelor educaționale pentru o dezvoltare durabilă pe care le

derulează școala;

-Dezinsecție, deratizare și

igienizare anuală a spațiilor școlare: săli de clasă,laboratoare,

cabinete, holuri.

– Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare tematice (managementul

stressului, managementul

timpului, educația pentru sănătate, cursuri de acordare aprimului ajutor, educație ecologică);

– Combaterea sedentarismului

și a dependenței de jocurile de

calculator și rețelele de

socializare din mediul virtual

prin organizarea de activități turistice și sportive pentru elevi;

– Angrenarea elevilor în

acțiuni de curățenie și ecologizare în scopul formării

deprinderilor de menținere a unui mediu curat și sănătos;

– Participarea elevilor la

concursurile „Sanitariipricepuți”, „Prietenii

pompierilor” și „Cu viața mea,

apăr viața”;

– Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în proiectele

școlii din cadrul programelor

„Eco-Școala”, „LeAF” („Să

învățăm despre pădure”).

-Menținerea

titlului „Eco-Școala” și a

steagului verde;

– Implicarea părinților, a

comunității locale în acțiunile

de ecologizare organizate de

școală, în scopul sensibilizării

opiniei publice locale cu privire la protecția mediului

înconjurător;

– Participarea școlii la

programul național „Stil de viață sănătos” și la programul

internațional „LeAF”;

– Parteneriat cu Direcţia de

Sănătate Publică și Agenţia Antidrog în vederea

organizării de activități de

informare a elevilor privind

efectele nocive ale

consumului de droguri;

– Popularizarea activităților

și rezultatelor proiectelor de

mediu derulate de școală prin

fluturași, pliante, bannere, articole de presă în massmedia

locală, site-ul școlii.

 

 

RESURSE STRATEGICE:

 

 • Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale;
 • Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, bugetul alocat proiectelor,

echipamente IT, birotică şi consumabile;

 • Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECS, site ISJ, site-urile programelor, legislație actualizată;
 • Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare, formatori, experți din exterior;
 • Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare

durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;

 

REZULTATE AȘTEPTATE:

 • Formarea la elevi a unui stil de viață sănătos, prin alimentație echilibrată și mișcare;
 • Crearea și menținerea unui climat sănătos, curat şi plăcut în şcoală, propice desfăşurării procesului instructiv educativ;
 • Formarea şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor de economisire, curăţenie şi protejare a mediului;
 • Conștientizarea elevilor și a comunității locale cu privire la efectele nocive ale poluării asupra mediului înconjurător;
 • Formarea unor atitudini de respect și prețuire a mediului;
 • Menținerea titlului de „Eco-Școală” și a steagului verde;
 • Consolidarea relațiilor de colaborare dintre școală și partenerii din comunitatea locală;
 • Creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității prin diseminarea activităților și rezultatelor proiectelor implementate.

 

 

 • IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

 

PROGRAME DE DEZVOLTARE

 

Nr.crt. Domeniul funcțional Programe propuse Ținta strategică
1. Dezvoltare curriculară -Creșterea calității activității de predare-învățare

-Inovarea procesului instructiv-educativ prin utilizarea

noilor tehnologii

T1

T2

2. Dezvoltare resurse umane -Perfecționarea pregătirii metodice şi ştiințifice a cadrelor

didactice

-Perfecționarea competențelor manageriale

T1

 

 

T1

 

3. Dezvoltarea bazei materiale Reabilitarea clădirilor unității școlare

Îmbunătățirea condițiilor de studiu și de siguranță

T4

 

T4

4. Dezvoltarea relațiilor comunitare Diversificarea parteneriatelor la nivel local

Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii

T5

 

 

T3

5. Dezvoltarea durabilă Realizarea educației pentru dezvoltarea durabilă T3

T6

 

 

 1. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA

PROIECTULUI

 

În elaborarea prezentului Proiect de Dezvoltare Instituțională, au fost consultați:

 • cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o;
 • reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptările acestora și modul în care au fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare.

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2015-2016, pe informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educaţional. Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material-financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale.

Se vor monitoriza rezultatele obţinute în toate etapele de aplicare a PDI. Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor educaționali, impactul asupra mediului intern și extern, nivelul costurilor, oportunitatea continuării/ dezvoltării/diversificării acțiunilor.

Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale

Consiliului de administraţie.

Planurile operaționale vor fi monitorizate de Comisia de evaluare și asigurare a calității(CEAC). Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din planurile operaționale, cel puțin o dată la sfârșitul semestrelor. Concluziile reieșite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual privind starea învățământului din școala

noastră, și se vor stabili măsuri corective și ameliorative. Consiliile profesorale de vor analiza gradul de atingere a obiectivelor din planurile operaționale asociate

semestrului încheiat.

Revizuirea PDI se va face, de regulă, la începutul anului școlar, în lunile

septembrie – octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învățământului în școală, în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți ai școlii.

Monitorizarea se va face pe domenii funcționale, urmărind modificările în implementarea activităților, sau dacă planul de lucru trebuie modificat.

 

Modalităţi de evaluare:

 • Fişe şi alte instrumente de autoevaluare
 • Chestionare
 • Evaluare externă
 • Rapoarte scrise
 • Şedinţe periodice
 • Fişe de analiză a documentelor şcolii
 • Ghiduri de bune practici
 • Ghiduri de observaţie
 • Situaţii statistice.

 

 

 

Indicatori de evaluare:

 • 100% din numărul cadrelor didactice aplică metode activ-participative
 • 80% din numărul elevilor realizează progres școlar
 • toţi elevii beneficiază de un mediu şcolar atractiv
 • creșterea cu 5% a numărului de elevi aparținând altor circumscripții școlare care urmează cursurile in unitatea noastră școlară
 • 70% din numărul părinţilor sunt implicaţi în activităţi şcolare şi/sau
 • extraşcolare
 • 0% elevi cu abandon şcolar
 • reabilitarea clădirii unității școlare
 • toate activităţile sunt monitorizate.