• 0230.314051
  • bogdanvoda3@yahoo.com
Descarcã aici Planul de Dezvoltare Instituțională 2011-2016


Scurt istoric

 

Şcoala Gimnazială ˝Bogdan Vodă˝ din Câmpulung Moldovenesc a fost înfiinţată la 7 mai 1875, când prin Decret Imperial şi prin Ordinul 533 al Ducatului Bucovina, se aproba funcţionarea unei şcoli primare de băieţi şi fete în Câmpulung, cu regim bugetar de stat şi cu predare în limba germană.

Şcoala a funcţionat în diferite localuri cum ar fi clădirea de peste drum de actualul Muzeu al Lemnului, casa Gehl de pe strada Liceului, clădirea R.A.U.C.L. de pe strada T.Ştefanelli.

In anul 1905 s-a dat in folosinţă actualul local al şcolii. Şcoala a funcţionat cu clase separate pentru baieţi în partea de răsărit şi pentru fete în jumătatea dinspre apus.Limba de predare a fost germana ,dar şi româna mai tarziu.

În tot timpul existenţei sale această instituţie şcolară a fost locul unde s-a învăţat bine carte, unde au funcţionat dascăli străluciţi, ale căror nume s-au legat strâns de viaţa oraşului.

În anul şcolar 2011-2012, ca urmare a activităţii de evaluare externă din cadrul Proiectului strategic˝Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţămînt preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă˝, şcoala noastră a primit punctajul de 72,896 şi un indice de eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional:1,072.

Prestigiul şcolii ˝Bogdan Vodă˝ a fost, este şi va rămîne deosebit prin dascălii şi elevii care i-au frecventat cursurile. A fost şi rămâne o şcoală etalon a judeţului Suceava, cu rezultate foarte bune ale elevilor la examenele naţionale. Absolvenţii noştri se integrează cu uşurinţă la colegiile la care au fost admişi, obţinînd în continuare rezultate care ne fac cinste.

An de an, ca urmare a orelor de pregătire cu elevii capabili de performanţă, un procent tot mai mare de elevi participă şi obţin rezultate remarcabile la fazele judeţene ale concursurilor şi olimpiadelor şcolare. În fiecare an avem elevi care ne reprezintă şcoala la fazele naţionale, obţinând premii şi menţiuni. Cei mai buni dintre ei au avut posibilitatea să se facă remarcaţi prin medalii obţinute la olimpiade şi concursuri internaţionale desfăşurate în S.U.A., Japonia, India, Polonia şi Nigeria.

Problematica fenomenelor social – politice, economice şi demografice ale lumii contemporane şi-a pus amprenta asupra judeţului, localităţii şi şcolii noastre gimnaziale. Prin bilanţul natural şi migratoriu, negativ în ultimele două decenii, populaţia oraşului Câmpulung s-a redus la un număr pe care îl atinsese în anii 1950-1960. Tinerii în marea lor majoritate lucrează în diferite oraşe mai mari ale ţării sau în străinătate, astfel încât, populaţia de vârstă şcolară s-a redus mult: de la peste 1400 elevi, în perioada 1990-1996 la 735 elevi, în prezent.

Elevii noştri provin atât din arealul şcolii (65%) cât şi din circumscripţiile şcolare vecine sau din localităţile învecinate( 35%), ceea ce dovedeşte că şcoala noastră se bucură de prestigiu în comunitate.

Majoritatea familiilor asigură elevilor un climat cultural şi educaţional favorabil evoluţiei şcolare a acestora. Elevii care provin dintr-un mediu social defavorizat( venituri mici, şomaj),familii dezorganizate, părinţi plecaţi la muncă în străinătate sunt sprijiniţi prin activităţi şcolare şi extraşcolare de remediere şi consiliere psihopedagogică.

Cultura organizatională a şcolii este caracterizată printr-un ethos profesional adecvat, trăsăturile dominante fiind cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. Climatul educaţional este deschis, stimulativ, favorizat de relaţiile interpersonale foarte bune.

Activitatea şcolii promovează valorile tradiţionale româneşti, valorile morale, ştiinţifice, culturale îmbinate cu alternative moderne de instrucţie şi educaţie: participarea la programe educaţionale naţionale şi internationale ( Socrate-Comenius, Spring Day, Siguranţă pe internet, Rescrie viitorul, LeAF, Şcoli europene pentru ape curate, Let' s do it!, Eco-Şcoala, în cadrul căruia am obţinut pentru a cincea oară consecutiv distincţia steagul verde).

Colectivul didactic al şcolii urmăreşte realizarea unei educaţii durabile pentru viaţă, pentru aprecierea fiinţei umane şi a naturii atât prin activitatea didactică cât şi prin activităţile extracurriculare.

Începând din anul şcolar 2012 – 2013 şcoala noastră a adus un adaos educational de tip institutional, prin proiectul ˝After school˝, care oferă copiilor servicii de supraveghere, programe educative, asistenţă psihopedagogică şi activităţi recreative, fiind un real sprijin pentru părinţii acestora. Bucurându-se de aprecierea beneficiarilor, anul acesta, programul s-a diversificat prin proiectul ˝ Before school˝. Pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare în acest an şcolar în unitatea noastră se derulează proiectul “Acces la suscces” în care sunt cuprinsi 100 de elevi de la clasele VII – VIII şi 5 cadre didactice cu specialităţile matematică, limba română şi informatică.

Baza didactico-materială a şcolii s-a îmbunătăţit în ultima perioadă prin achiziţionarea de aparatură electronica (videoproiectoare, calculatoare, imprimante, copiatoare, CD-playere), softuri educaţionale şi alte materiale didactice.

Deşi la nivelul unităţii şcolare nu am reuşit încă accesarea unui program de reabilitare totală, în ultimii doi ani din bugetul alocat s-a definitivat înlocuirea geamurilor cu ferestre tip termopan, s-au înlocuit o parte din uşi, s-au refăcut grupurile sanitare ale elevilor, s-au montat generatoare de aer cald pentru încălzirea sălii de sport, s-au construit copertine la intrările interioare ale clădirii şi la sala de sport, s-a reabilitat faţada clădirii şcolii, s-a realizat încălzirea cu gaz metan a săli de sport şi a claselor din corpul B.

Şcoala ˝ Bogdan Vodă˝ furnizează elevilor un curriculum adecvat, care îmbină cerinţele celui national cu cel local, având în vedere solicitările beneficiarilor direcţi şi indirecţi precum şi resursele unităţii. Prin curriculum-ul la decizia şcolii urmărim dezvoltarea personalităţii elevilor, stimularea motivaţiei învăţării ,a creativităţii şi a performanţelor individuale.

Prin Proiectul de Dezvoltare Instituţională, şcoala noastră, şi-a fixat ca priorităţi   următoarele:

  • generalizarea utilizarii metodelor activ-participative în procesul de predare-învăţare şi evaluarea formativă a elevilor;
  • introducerea autoevaluarii ca mecanism de asigurare a calităţii;
  • prevenirea şi reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului;
  • dezvoltarea resurselor umane, utilizare PC, comunicare în limbi străine;
  • diversificarea activităţilor de informare şi consiliere pentru carieră a elevilor;
  • modernizarea infrastructurii şi dotarea spaţiilor de învăţare cu echipamente în vederea asigurării nivelului de competenţe şi abilităţi specifice unui învăţământ modern de calitate;
  • diversificarea relaţiilor cu partenerii sociali şi comunitatea locală, atragerea unui număr cât mai mare de parteneri în actul educaţional, astfel încât să se menţină pe primele locuri între instituţiile şcolare din judeţ.

Director,                                                                                   Director adj.,

Prof. Belamiea Ichim                                                              prof. Lăcrămioara Iftimie